Μάθηση στην Πράξη

Το εκπαιδευτικό μοντέλο του Προσκοπισμού επικεντρώνεται σε μια πρακτική προσέγγιση. Οι Πρόσκοποι συμμετέχουν ενεργά σε πρακτικές, βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες τους προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες εκμάθησης και δημιουργίας. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι οι Πρόσκοποι μπορεί να μην επιτύχουν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά θα μαθαίνουν πάντα μέσα από την εμπειρία.


Η μάθηση στην Πράξη:
  • Επιτρέπει στους Προσκόπους να ωθήσουν τα όριά τους σε προστατευμένο περιβάλλον
  • Ενθαρρύνει μια υπεύθυνη στάση
  • Αναπτύσσει δεξιότητες ζωής και γνώσεις καθώς και πρακτικές δεξιότητες
  • Σημαίνει εκμάθηση από άλλους και κοινή χρήση των γνώσεών τους
  • Προωθεί την ενασχόληση με κοινωνικά προβλήματα, προσπαθώντας να δώσει βιώσιμες λύσεις
  • Ενθαρρύνει την αυτοεκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση