11/02/2017Σχολή Περιβάλλοντος

Στην Σχολή Περιβάλλοντος τυποποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε το θεματολόγιο της, με κύριο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να :
  • Αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς επίσης και στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτά αναλύονται από τις σχετικές επιστημονικές προσεγγίσεις
  • Έχουν την ικανότητα να συνδέσουν τα θέματα της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητές τους στα Προσκοπικά Τμήματα.
  • Είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συγκεκριμένα παιδαγωγικά οφέλη για τα μέλη των Τμημάτων τους, μέσα απο την ενασχόληση με το περιβάλλον.