Οι έξι Τομείς Προσωπικής Ανάπτυξης

Το Προσκοπικό πρόγραμμα εστιάζειστην προσωπική πρόοδο των νέων και αναγνωρίζει ότι κάθε άτομο έχει τις δικέςτου αναπτυξιακές ανάγκες που είναι μοναδικές. ΟΠροσκοπισμός πρέπει να καλύπτει συνολικά όλες τις διαστάσεις του ατόμου, οιοποίες είναι αλληλένδετες, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και επηρεάζουν η μία τηνάλλη.

Η συμμετοχή στο Προσκοπικόπρόγραμμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους στους ακόλουθους έξιΤομείς Προσωπικής Ανάπτυξης:
  • Σωματική Ανάπτυξη: Η σωματική ανάπτυξη αναφέρεται στη γνώση και στην υπευθυνότητα του ατόμουγια την ανάπτυξη και τη λειτουργία του σώματός του, στη σχέση ενός ατόμου με τοσώμα του, στην ενεργό φροντίδα για υγεία και τον φυσικό τρόπο ζωής, καθώς και στηνανάπτυξη σωματικών δεξιοτήτων.
  • Πνευματική Ανάπτυξη: Η πνευματική ανάπτυξη αναφέρεται στην ανακάλυψη της πνευματικής διάστασηςπου δίνει νόημα στη ζωή, στη θετική σκέψη του ατόμου, στο σεβασμό τωνπνευματικών επιλογών των άλλων και στην κατανόηση και στο σεβασμό της πνευματικής,πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  • Διανοητική Ανάπτυξη: Η διανοητική ανάπτυξη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται,να βάζει στόχους, να σχεδιάζει, να καινοτομεί, να αναθεωρεί και να είναιδημιουργικό, χρησιμοποιώντας πληροφορίες, γνώσεις και συλλογισμούς, μεπρωτότυπο τρόπο, σε νέες και διαφορετικές συνθήκες
  • Κοινωνική Ανάπτυξη: Η κοινωνική ανάπτυξηαναφέρεται στην αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλους ανθρώπους, στην κατανόησητων διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, στην ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας καιηγεσίας σε ομάδα, στην κατανόηση της κοινότητας και των θεσμών, αλλά και στηνσυνείδηση του καθήκοντος για αλληλεγγύη και προσφορά.
  • Συναισθηματική Ανάπτυξη: Η συναισθηματική ανάπτυξη αναφέρεται στην κατανόηση των συναισθημάτων τουατόμου και των άλλων. Περιλαμβάνει την επίγνωση του πώς αισθάνεται ένα άτομο,πώς μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματα του με θετικό και δημιουργικό τρόπο,καθώς και τον σεβασμό και την υποστήριξη των συναισθηματικών αναγκών των άλλων.
  • Ανάπτυξη Χαρακτήρα: Η ανάπτυξη χαρακτήρα αναφέρεται στο καθήκον του ατόμου απέναντι στον εαυτότου να εξελίσσεται, να μαθαίνει, να μεγαλώνει ευτυχισμένα, με υπευθυνότητα καιμε σεβασμό στους άλλους, να λαμβάνει αποφάσεις, να διαμορφώνει ένα πλαίσιοαξιών και να προσπαθεί για το καλό με θετικό τρόπο, χωρίς προσωπικό όφελος. 

Μέσα από τη συμμετοχήτου στο Προσκοπικό πρόγραμμα, κάθε νέος θα αναπτυχθεί με διαφορετικούς ρυθμούς,με διαφορετικούς τρόπους και μέσα από διαφορετικές εμπειρίες, καθοδηγούμενοςωστόσο από ξεκάθαρους και συγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Στόχους.


Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι Εκπαιδευτικό Στόχοι που θέτει ο Προσκοπισμός για τους νέους βασίζονταιστους έξι Τομείς Προσωπικής Ανάπτυξης. Καθώς οι Τομείς ΠροσωπικήςΑνάπτυξης είναι πολύ ευρείς, για κάθε Τομέα έχουμε προσδιορίσει Μονοπάτια, τα οποία σηματοδοτούν τους Εκπαιδευτικούς Στόχους του Προσκοπικού Προγράμματος.Τα Μονοπάτια απηχούν τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των νέων και τιςσύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις έρευνες που πραγματοποιήθηκανγια το σκοπό αυτό.

Σωματική Ανάπτυξη

Ευεξία

Φυσική δραστηριότητα

Γνώση του σώματος μας

 

Κοινωνική Ανάπτυξη

 Συνείδηση ενεργού πολίτη

 Επικοινωνία

 Προσφορά και Αλληλεγγύη

 

Πνευματική Ανάπτυξη

Πνευματική εξερεύνηση

Αποδοχή και διαλλακτικότητα

Περιβαλλοντική συνείδηση

Συναισθηματική Ανάπτυξη

Δημιουργική Έκφραση

Διαχείριση συναισθημάτων

Ενσυναίσθηση

 

Διανοητική Ανάπτυξη

Νέες γνώσεις

Κριτική σκέψη

Επίλυση προβλημάτων 

Ανάπτυξη Χαρακτήρα

Ταυτότητα ατόμου

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Υπευθυνότητα 


Τα Μονοπάτια είναι κοινάγια όλους τους νέους και για όλα τα Τμήματα του Σ.Ε.Π. Κάθε νέος βαδίζει σεαυτά, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του, από τη στιγμή της ένταξης του σεκάποιο Προσκοπικό Τμήμα, μέχρι το τέλος της συμμετοχής του στο Προσκοπικό πρόγραμμα.