Νέος Κανονισμός Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/04/2017
A/A: 38 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με ευχαρίστηση σας γνωρίζω ότι, σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 2013 – 2017 του Σ.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21.1.2017 ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. Με τον νέο Κανονισμό ανανεώνεται και εμπλουτίζεται η Εκπαιδευτική Διαδικασία με νέα μέσα, καθώς και η λειτουργία του Προσωπικού Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πορίσματατων δύο τελευταίων Πανελλήνιων Συνεδρίων Προσωπικού Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π. των ετών2014 και 2016, όσο και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του νέου μοντέλου εκπαίδευσης που τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2015.

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται μετον Νέο Κανονισμό είναι:
1.   Λαμβάνονται υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά μάθησης και οι ανάγκες των Εκπαιδευομένων για την κάλυψη των οποίων εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης για το ενήλικο δυναμικό μας.
2.   Η εκπαίδευση ανάλογα με το περιεχόμενο της, διακρίνεται σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που ενοποιούνται σε πέντε Κύκλους Εκπαίδευσης.
3.   Εισάγεται το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ώστε κάθε ενήλικο μέλος να συμμετέχει ενεργά στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης του για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου προγραμματισμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από την Κεντρική Διοίκηση.
4.   Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω:

·         Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

·         Εκπαιδευτικών Δράσεων

·         Επιμορφωτικών συναντήσεων

5.   Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο Παρακολούθησης και το στάδιο Εφαρμογής. Το στάδιο Εφαρμογής είναι μια νέα διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να επιβεβαιώνονται έμπρακτα οι αποκτηθείσες κατά το στάδιο της Παρακολούθησης γνώσεις και ικανότητες. Το στάδιο αυτό θα εμπλουτίζεται περιοδικά με νέες προτάσεις εφαρμογών, ώστε να ενισχύεται η διαδικασία μάθησης.
6.   Υλοποιούνται εκπαιδεύσεις με την συμμετοχή σε αυτές Ενηλίκων Στελεχών όλων των Προσκοπικών Κλάδων αναδεικνύοντας και ενδυναμώνοντας το ενιαίο της Προσκοπικής Μεθόδου, αλλά και διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία σε περιοχές με μικρό αριθμό εκπαιδευομένων.
7.   Ενεργοποιείται η δια βίου μάθηση μέσω του κύκλου της Διαρκούς Μάθησης ξεκινώντας με το Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.
8.   Ενισχύεται ο ρόλος του Εφόρου Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών.
9.   Αλλάζει η διαδικασία ένταξης και παραμονής των Ενηλίκων Στελεχών του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με σημαντικότερες μεταβολές τις ακόλουθες:

  • Για να ενταχθεί ένας Πτυχιούχος στο Προσωπικό Εκπαίδευσης πρέπει να δηλώσει εγγράφως την επιθυμία του. Δεν θα υπάρχουν πλέον προτάσεις από τρίτους.
  • Το Προσκοπικό Βιογραφικό παίζει σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά καθήκοντα που θα αναλάβει κάθε Εκπαιδευτής.
  • Η αξιολόγηση για την έκδοση Εκπαιδευτικής Εντολής γίνεται βάση των στοιχείων που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.
  • Η Εκπαιδευτική Εντολή είναι διαρκής, όσο ο Εκπαιδευτής τηρεί τις προϋποθέσεις της Διαρκούς Μάθησης, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
  • Η εξέλιξη του Εκπαιδευτή, προκειμένου να αναλάβει περισσότερες αλλά και πιο σύνθετες εκπαιδεύσεις, συνδέεται άμεσα με τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που αποκτά, στοιχεία τα οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Προσκοπικό Βιογραφικό.
  • Εντάσσεται η παροχή εκπαίδευσης από εξωτερικό φορέα στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.
  • Το θεματολόγιο της Εκπαίδευσης του Προσωπικού Εκπαίδευσης αξιοποιεί την Τράπεζα Θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), δίνοντας ένα επιπλέον εφόδιο στο Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία για την αναγνώριση των προσόντων τους.

10.  Εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. και η εκπαίδευση των μελών των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων.

Τέλος λαμβάνεται πρόνοια στον νέο Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί την 31η Μαΐου 2018, για την παράλληλη λειτουργία του παλαιού και του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου.

Με την πεποίθηση ότι ο Νέος Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. απελευθερώνει νέες δυνάμεις στην προσκοπική εκπαίδευση οι οποίες θα προσδώσουν νέες ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε όλους μας, εύχομαι άμεση αξιοποίηση στη διαρκή προσπάθεια μας για καλύτερο Προσκοπισμό.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2017.pdf