Νέος Κανονισμός Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/03/2017
A/A: 33 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός Διοίκησης, ο οποίος διέπει την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του Σ.Ε.Π.

Η αναθεώρηση του Κανονισμού Διοίκησης ήταν αφενός αναγκαία μετά την αναθεώρηση του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/2014), προκειμένου να γίνει εναρμόνιση των διατάξεών τους, αφετέρου κρίθηκε επιβεβλημένη μετά από αξιολόγηση των αναγκών της Κίνησης σε διοικητικό επίπεδο. Περαιτέρω, ο νέος Κανονισμός Διοίκησης είναι προϊόν συζήτησης και επεξεργασίας από τα Συμβούλια Βοηθών Γενικών Εφόρων και Περιφερειακών Εφόρων των τελευταίων χρόνων, στα οποία συζητήθηκαν εκτενώς οι μεταβολές που επήλθαν με την εφαρμογή τις νέας οργανωτικής δομής την Κίνησης, καθώς και  οι ανάγκες που προέκυψαν από αυτήν στα Προσκοπικά Συστήματα και Κλιμάκια πανελληνίως σε συνδυασμό με τις ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών και τις δυνατότητες απλούστευσης της εν γένει διοικητικής λειτουργίας του Σ.Ε.Π., με σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματική.

Στον νέο Κανονισμό Διοίκησης, μεταξύ άλλων, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία προγραμματισμού και αξιολόγησης του προσκοπικού έργου, έχουν περιγραφεί αναλυτικά τα καθήκοντα όλων των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π., έχει τροποποιηθεί η διαδικασία χορήγησης Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου και έχουν ομογενοποιηθεί οι διατάξεις για τη λειτουργία των Συνεδρίων και την ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων».
Οι τροποποιήσεις που εισάγει ο νέος Κανονισμός Διοίκησης αποσκοπούν περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας του Σ.Ε.Π., λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών της Κίνησης και στην ενίσχυση του ρόλου του Προσκοπικού Συστήματος ως του βασικού πυρήνα ανάπτυξης του Προσκοπισμού.

Ο νέος Κανονισμός Διοίκησης ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π., πάντα με γνώμονα την ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη, πρόοδο και ανάπτυξη της Κίνησης.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33_2017.pdf