ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/12/2016
A/A: Α.Π.: 1073 / 2015

Προκήρυξη
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

1073_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΚΑ.pdf