ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/06/2015
A/A: Α.Π.: 547 / 2015

Προκήρυξη
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

547_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ_Ο.Υ.pdf