ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/12/2019

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 24.1.2019 έως 23.6.2019

Πρακτικό 1/24.01.2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων Προσκοπικού Πρατηρίου για την παραλαβή των ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση τροποποίησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και Αναλυτικής Κατάστασης Μισθωμάτων Φορολογικού Έτους 2017 
Έγκριση πρόσληψης εποχιακού Υπαλλήλου για το Προσκοπικό Πρατήριο 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 9/7.2.2019)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής
Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων (Ανακοίνωση: 97/16.12.2019)
Έγκριση παραχώρησης χώρου στο 1ο Σ.Π. Περιστερίου για συστέγαση με το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Περιστερίου
Ανάθεση έργου μετακινήσεων και διαμονής της Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α. 
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για διενέργεια οικονομικών συναλλαγών με την Alpha BankΠρακτικό 2/18.02.2019
Εγγραφή αναδειχθέντων Μελών στο Μητρώο Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τη διετία 2019-2020
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 22/27.3.2019)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Μεγάρων (Εγκύκλιος: 2/27.3.2019)
Έγκριση ανανέωσης προθεσμιακής κατάθεσης καταπιστεύματος Δημητρίου ΡΑΝ Αλεξάτου Πρακτικό 3/29.03. 2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ενημέρωση για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Πάτρα 
Ενημέρωση για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα 
Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Κομοτηνή 
Έγκριση σύνθεσης Επιτροπής Ανασυγκρότησης Π.Κ. Πυργακίου 
Λήψη απόφασης για την ημερομηνία σύγκλησης της 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Οικονομική Ενημέρωση
Λήψη απόφασης απόδοσης δωρεάς προς το Σ.Ε.Ο. του ημίσεος πλεονάσματος της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών 
Ανάθεση προμήθειας Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1404/11.12.2018 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 26/8.4.2019)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής
Σύσταση Ομάδων Πολιτικής Προστασίας στις Περιφερειακές Εφορείες (Εγκύκλιος: 4/17.4.2019) 
Λήψη απόφασης για άσκηση νομικών μέτρων κατά του μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Θεσσαλονίκη.
Έγκριση μετακίνησης Στελεχών Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
Ανασκόπηση έτους 2017-2018 & στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2018-2019 
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 74/7.10.2019)
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 77/11.10.2019)
Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης ακινήτου Π.Κ. Γέρακα από την 29 Μ/Π Ταξιαρχία Πεζικού «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» Πρακτικό 4/22.04. 2019
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ανανέωση εμπιστοσύνης των Μελών του Δ.Σ. στο πρόσωπο του Γενικού Εφόρου
Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Έργου Σ.Ε.Π. έτους 2018
Ενημέρωση για το ακίνητο ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Πάτρα 
Έγκριση Πρόσκλησης της 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση σήματος Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α.
Έγκριση προϋπολογισμού 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Έγκριση παράτασης σύμβασης υπαλλήλου του Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση διαγραφής δύο ακινήτων από τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) του Σ.Ε.Π.Πρακτικό 5/15.05.2019
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018
Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
Έγκριση Προϋπολογισμού 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Πίνακας υποψηφίων για την εκλογή τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 36/16.5.2019)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής Πρακτικό 6/16.05.2019
Ενημέρωση επί της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 
Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2018 Πρακτικό 7/18.05.2019
Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρείου 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής Πρακτικό 8/05.06.2019
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 
Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Πρακτικό 9/23.06.2019
Ενημέρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής 
Λήψη απόφασης για την άσκηση νομικών μέτρων κατά του μισθωτή του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη Νέας Βύσσα Έβρου 
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 43ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
Αναθεώρηση Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2019 
Ενημέρωση για την παράδοση της Προσκοπικής Στολής, που αφορά στη σύμβαση μεταξύ Σ.Ε.Π. και ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 
Τροποποίηση όρων συμβάσεως προμηθείας καπέλου Λυκοπούλου μεταξύ Σ.Ε.Π. και ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 
Ενημέρωση για την έγκριση του τελικού απολογισμού του προγράμματος ERASMUS+ / Time To Be Welcome 
Έγκριση εκταμίευσης ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 52/23.7.2019)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Συζήτηση πρότασης 1ου Συστήματος Προσκόπων Πύργου για χωρική αναδιάταξη Περιφερειακών Εφορειών Πελοποννήσου 
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α.
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διοργάνωσης έκθεσης 110 χρόνων στο Σταθμό Μετρό Συντάγματος
Έγκριση προκήρυξης για την προμήθεια ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής 
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη στελέχους στην Κεντρική Διοίκηση 
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο 
Έγκριση μετακίνησης Στελέχους Κεντρικής Διοίκησης στο εξωτερικό 
Εξουσιοδότηση Π.Ε. Δυτικής Κρήτης για υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Χανίων για τη δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικοπέδου
Έγκριση σήματος Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙΕπισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019.pdf