ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Εξωτερικό Συνεργάτη για Επικοινωνία, Media Relations & Δημόσιες Σχέσεις

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/12/2019
A/A: 1140 / 2019

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για 
Εξωτερικό Συνεργάτη για Επικοινωνία, Media Relations & Δημόσιες Σχέσεις


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με Εξωτερικό Συνεργάτη για Επικοινωνία, Media Relations & Δημόσιες Σχέσεις, σύμφωνα με την από 14 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Βασικές Αρμοδιότητες
Οι βασικές αρμοδιότητες (ενδεικτικά) του Εξωτερικού Συνεργάτη, για την υλοποίηση του έργου, είναι:
Στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμογή επικοινωνιακής και χορηγικής πολιτικής του Ιδρύματος,
Αξιοποίηση υπαρχόντων χορηγικών προγραμμάτων και εξεύρεση νέων,
Media Relations (καθημερινή λειτουργία Γραφείου Τύπου),
Event Management (βάση αναγκών του Ιδρύματος),
Υποστήριξη Social Community (σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Σ.ΕΠ.),
Συνεργασία με διάφορα τμήματα του Ιδρύματος για την ανάπτυξη επικοινωνιακών ευκαιριών,
Επικοινωνία και δημιουργία συνεργατικών σχέσεων με stakeholders (επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς κ.α.).

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ./Σ.Ε.Π.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα/εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν: 
- Παρουσίαση Εταιρείας και Ομάδας Εργασίας,
- Οικονομική προσφορά για 12+12 μήνες και 
- Παρόμοια projects με Ιδρύματα / Φορείς / Μ.Κ.Ο. (επιθυμητά). 

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν: 
- Cover Letter και
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο / εταιρεία που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

1140_23.12.2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.pdf