Ερωτηματολόγιο για τη σύνταξη Κώδικα Συμπεριφοράς Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/02/2017
A/A: 16 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Στο πλαίσιο εργασίας της Επιτροπής Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π. συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη σύνταξη Κώδικα Συμπεριφοράς των Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π., καθώς και την προετοιμασία Εκπαιδευτικού Υλικού αναφορικά με τον περιορισμό του φαινομένουτου εκφοβισμού και της βίας των ανήλικων Μελών μας.

Ως πρώτη ενέργεια της Ομάδας Εργασίας συντάχθηκε ερωτηματολόγιο, προκειμένου ν’ αποτυπωθεί η γνώση και η εμπειρία των Ενήλικων Στελεχών μας στο αντικείμενο αυτό. 

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://bit.ly/SAFE-Erotimatologio και παράλληλα θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Ενηλίκων Στελεχών, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στο e-sep και παρακαλείσθε ν’ απαντήσετε και να το επιστρέψετε ηλεκτρονικά συμπληρωμένο, το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2017. Μπορείτε να επικοινωνείτε για απορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση safe@sep.org.gr.

Είμαι βέβαιος για την άμεση ανταπόκρισή σας, διότι η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια για την καταγραφή της συσσωρευμένης εμπειρίας μας στο πολύ σημαντικό και ευαίσθητο αυτό θέμα θα διευκολύνει το έργο της Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής Προστασίας και Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16_2017.pdf