Ετήσια απογραφή Σκαφών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/02/2017
A/A: 15 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης 2015-2017 της Γενικής Εφορείας, ανακοινώνει τη διενέργεια ετήσιας απογραφής Σκαφών που ανήκουν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων με σκοπό την κατ' έτος επικαιροποίηση της αξιοπλοΐας τωνΣκαφών καθώς και την έκδοση νέου τύπου βιβλίου αξιοπλοΐας που θα αντικαταστήσειτο υπάρχον.

Η απογραφή θα διενεργείται κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαρτίου ενώ μεταβολές που θα συντελούνται σε άλλη χρονική στιγμή και θα μεταβάλουν την αξιοπλοΐα τουΣκάφους (π.χ. βαριές συντηρήσεις, ατυχήματα κ.λπ.) θα κοινοποιούνται προς το Γραφείο Αξιοπλοΐας στην Κεντρική Διοίκηση, με ευθύνη των Περιφερειακών Εφόρων.

Οι Περιφερειακές Εφορείες που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης Σκαφών με τη συνεργασία των Αρχηγών Συστημάτων ή των Κλιμακίων που κάνουν χρήση των Σκαφών του Σ.Ε.Π. θα πρέπει να αποστέλλουν κατά τον μήνα Μάρτιο και όχι αργότερα από την 25η Μαρτίου συμπληρωμένο το αρχείο στοιχείων – ελλείψεων που θα αποστείλειάμεσα το Γραφείο Αξιοπλοΐας ηλεκτρονικά, ξεχωριστά σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία.

Για ενημέρωση σας και λόγω των σημαντικών μεταβολών που υλοποιήθηκαν από το 2013, με την έκδοση του ΓΚΛ 53, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων των Σκαφών που έχουμε δηλώσει στην Κεντρική Διεύθυνση της Λιμενικής Αστυνομίας με σύγχρονη ενημέρωση, με σχετικό έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π., των κατά τόπους Λιμεναρχείων όπου ελλιμενίζονταιτα Σκάφη μας.

Το Σ.Ε.Π. τηρεί πλήρηστοιχεία και φωτογραφίες των Σκαφών του στο μητρώο Σκαφών, καθώς και από Σκάφηπου υπάρχουν ακαταχώρητα και προκύπτουν από τη μεγάλη απογραφή Σκαφών του 2013 και για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί το Γραφείο Αξιοπλοΐας, υπό την εποπτεία της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι κάθε σκάφος Σ.Ε.Π. πρέπει:
1.   Να αναγράφει τη λέξη Σ.Ε.Π. και τον αριθμό σκάφους, στην πλώρη δεξιά-αριστερά,
2.   Να είναι εφοδιασμένο με Βεβαίωση Αξιοπλοΐας σε ισχύ από πτυχιούχο Ναυπηγό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, στην οποία να αναφέρεται και ο τύπος και ο αριθμός σειράς Μηχανής, όπου υπάρχει,
3.   Να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων,
4.   Να φέρει τα προβλεπόμενα εφόδια στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών ΘεμάτωνΔράσεων, ανάλογα την κατηγορία του,
5.   Να είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Απόπλου και
6.   Να τηρεί τα προβλεπόμενα για τον πλου (όρια, εντάσεις ανέμων, πληρώματα κ.λπ.).

Σε αντίθετη περίπτωση το Σκάφος δεν επιτρέπεται να πλεύσει και τα σοβαράπρόστιμα, που τυχόν θα επιβληθούν από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου του Λιμενικού Σώματος, βαρύνουν τον Κυβερνήτη ή το Σ.Ε.Π., ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων για τα Σκάφη Σ.Ε.Π., που προκύπτουν απότον ΓΚΛ 53, αναφέρονται με συνεχή επικαιροποίηση στον Κανονισμό Ασφάλειας Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών στους αναρτημένους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και παρακαλούνται οι Λέμβαρχοι, οι Κυβερνήτες και οι Έφοροι Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Π.Ε. να ενημερώνονται τακτικά.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση να διενεργηθεί άμεσα έλεγχος εφεδρικής πλευστότηταςσε όλες τις λέμβους ανοικτού καταστρώματος, καθώς και να τοποθετηθεί κρίκος ρυμούλκησης, ως προληπτικό μέτρο για την περίπτωση ανατροπής.

Η Ελληνική Πολιτεία μας έκανε την πρωτόγνωρη τιμή να εμπιστευθεί τις εσωτερικές μας διαδικασίες, όσο αφορά στη χρήση και συντήρηση των Σκαφών μας, καθώς και το υψηλό καιπιστοποιημένο πλέον από τον Παγκόσμιο Νηογνόμωνα Lloyds Register επίπεδο της διαδικασίας εκπαίδευσής μας, όσον αφορά στο Πτυχίο Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους.

Η αγάπη για τη θάλασσακαι την ασφαλή διεξαγωγή του Ναυτοπροσκοπικού παιχνιδιού, πρέπει να ακολουθεί κανόνες, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., ώστε τα Σκάφη μας να παραμένουν ασφαλή και αξιόπλοα και κυρίως να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μελών μας.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15_2017.pdf