2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 04/10/2019
A/A: 73 / 2019

Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (άρθρα 10, 15.8) ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που απασχολούν τους Παλαιούς Προσκόπους και η διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προαγωγή του έργου που επιτελείται στις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, καθώς και η εκλογή των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Χρόνος και τόπος Συνεδρίου
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» του Μεγάρου Μπενάκη (Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π.), από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. 
Την ευθύνη διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) η οποία αποτελείται από τους κ. κ. Δημήτρη Μαναράκη Πρόεδρο Κ.Ε.Π.Π.Ε., Μεταξούλα Φιλιππάτου Γραμματέα Κ.Ε.Π.Π.Ε., Ιωάννη Ανδριόπουλο Υπεύθυνο Δράσεων Κ.Ε.Π.Π.Ε. και Νικόλαο Αγαλόπουλο Μέλος Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Θέματα Συνεδρίου
Θέμα 1ο: Απολογισμός Εργασίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. 2015 - 2019
Θέμα 2ο: Η δυνητική συμβολή των Παλαιών Προσκόπων στο σύγχρονο προσκοπικό γίγνεσθαι και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία
Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη έξι (6) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τετραετή θητεία, που θα λήξει στις 31.12.2023.

Δικαίωμα συμμετοχής
Στο Συνέδριο μπορούν να μετέχουν ως Σύνεδροι με δικαίωμα ψήφου
Τα Μέλη που θα αναδειχθούν από τις Ε.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.4.α του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων 
Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
Διατελέσαντες Πρόεδροι της Κ.Ε.Π.Π.Ε., εφόσον είναι Μέλη σε Ε.Π.Π. 
Οι Έφοροι Παλαιών Προσκόπων ή, εφόσον δεν έχουν οριστεί, οι Περιφερειακοί Έφοροι των Περιφερειακών Εφορειών στις οποίες λειτουργούν Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 
Στο Συνέδριο μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
Τα μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ως Παρατηρητές, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Ένωση.

Μέτρο ανάδειξης Συνέδρων
Σύμφωνα με το άρθρο 10.4 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, ο αριθμός των αναλογούντων σε κάθε Ένωση Συνέδρων προκύπτει με βάση τον αριθμό των απογεγραμμένων μελών κάθε Ένωσης για την προσκοπική χρονιά που προηγείται του έτους διεξαγωγής του Συνεδρίου. Οι Ενώσεις που έχουν από δώδεκα (12) έως δέκα πέντε (15) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τρεις (3) Συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από δέκα έξι (16) έως είκοσι πέντε (25) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τέσσερις (4) Συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από είκοσι έξι (26) έως τριάντα πέντε (35) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με πέντε (5) Συνέδρους και οι Ενώσεις που έχουν περισσότερα από τριάντα πέντε (35) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με έξι (6) Συνέδρους. Για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που αντιστοιχεί σε κάθε Ένωση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της απογραφής της 31ης Αυγούστου που προηγείται του Συνεδρίου. Η ανάδειξη των Συνέδρων γίνεται από την Ολομέλεια της κάθε Ένωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων. 

Σημειώνεται ότι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο Συνέδριο Συνέδρου ή Παρατηρητή είναι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μέλους (απογραφή) για την προσκοπική περίοδο 2019-2020, όπως ισχύει για όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π. Για τον σκοπό αυτό και τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, η Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. θα λειτουργεί την ημέρα του Συνεδρίου.

Γνωστοποίηση Συνέδρων και Παρατηρητών στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. και υποβολή ατομικής δήλωσης συμμετοχής
Η κάθε Ε.Π.Π. θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. τους Συνέδρους που την εκπροσωπούν, και οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από την Ολομέλειά της, καθώς και τους ενδιαφερόμενους Παρατηρητές, μέχρι τις 13.11.2019. 
Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, είτε ως Σύνεδροι είτε ως Παρατηρητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη ατομική δήλωσης συμμετοχής, ομοίως μέχρι τις 13.11.2019.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο fax: 2107236561 ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, ΤΚ 11635. 

Ανάδειξη αιρετών μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων, δικαίωμα υποψηφιότητας για την ανάδειξη των μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. έχουν Παλαιοί Πρόσκοποι οι οποίοι:
Α) έχουν διατελέσει μέλη Ε.Π.Π. για τουλάχιστον τρία (3) συνεχόμενα έτη πριν την υποβολή υποψηφιότητας, 
Β) είναι απογεγραμμένα μέλη σε Ε.Π.Π. για την προσκοπική χρονιά 2019-2020 και δεν έχουν πάσης φύσεως οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σ.Ε.Π.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη δήλωση υποψηφιότητας για την Κ.Ε.Π.Π.Ε., μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 19.11.2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με fax στον αριθμό 2107236561 ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Κ.Ε.Π.Π.Ε., Πτολεμαίων 1 Αθήνα, ΤΚ 11635.

Κόστος συμμετοχής και διαμονή Συνέδρων 
Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των € 10,00 ανά συμμετέχοντα και περιλαμβάνει έξοδα διατροφής (χυμοί, καφές, δεκατιανό και γεύμα Κυριακής) και έξοδα γραφικής ύλης, εκτυπώσεων κ.λπ.
Το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 13.11.2019, καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στο Συνέδριο, είτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π. υπ. αριθμ. 362-002002-005088 (ΙΒΑΝ: GR55 0140 3620 3620 0200 2005 088) της ALPHA BANK, με αιτιολογία (2ο Σ. Π.Π. – ονοματεπώνυμο) και να αναγραφεί ο αριθμός του αντίστοιχου παραστατικού στην ατομική δήλωση συμμετοχής.

Αγαπητοί μας,

Επιδίωξη όλων μας είναι το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την επιθυμητή ουσιαστική συμβολή των Παλαιών Προσκόπων στην προαγωγή του Προσκοπικού Έργου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 73_2019.pdf
ΑΝ.73_1_ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.DOC
ΑΝ.73_2_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΠΠΕ.doc