ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2017

Περίληψη πρακτικών ΔΣΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 18.07.2016 έως 19.12.2016


Πρακτικό 12/18.07.2016

 • Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Συζήτηση θεμάτων Επιτροπής Προστασίας &Ασφάλειας Μελών Σ.Ε.Π.
 • Συζήτηση επί της διοικητικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς των Ενηλίκων Στελεχών Σ.Ε.Π. και έγκριση συμπερίληψης κανόνων διοικητικής επικοινωνίας στον υπό κατάρτιση Κανονισμό Διοίκησης
 •  Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 79/28.07.2016)
 •  Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Αμαρουσίου (Εγκύκλιος: 15/28.07.2016)
 • Οικονομική Ενημέρωση

  

Πρακτικό 13/30.07.2016

 • Ανάθεση προμήθειας αναμνηστικών ειδών της 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων – Προκήρυξη 515/14.7.2016

  

Πρακτικό 14/01.08.2016

 • Συζήτηση επί των προσφορών για τις μετακινήσεις της 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων – Προκήρυξη 514/14.7.2016

  

Πρακτικό 15/11.08.2016

 • Ανάθεση σίτισης της 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων – Προκήρυξη 513/14.7.2016
 • Ανάθεση μετακινήσεων της 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων – Προκήρυξη 514/14.7.2016
 • Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
 • Ορισμός Επιτροπής παραλαβής της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. (e-finance)

  

Πρακτικό 16/16.08.2016

 •  Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό

   

Πρακτικό 17/22.08.2016

 •  Έγκριση τροποποιήσεων στο σχέδιο του νέου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων

  

Πρακτικό 18/07.09.2016

 •  Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης εργασίαςυπαλλήλου Σ.Ε.Π.

  

Πρακτικό 19/19.09.2016

 • Ενημέρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 101/27.6.2016 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και ΠΕΘ.
 • Έγκριση οικονομικού απολογισμού εργασιών ανακαίνισης Προσκοπικού Πρατηρίου
 • Καθορισμός ετήσιας συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2016-2017
 • Παραλαβή ηλεκτρονικής εφαρμογής Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. («e-finance»)
 • Έγκριση εκταμίευσης ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK
 • Έγκριση προγράμματος αναβάθμισης υποδομών και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων Προσκοπικών Κέντρων (Ανακοίνωση: 112/15.11.2016)
 • Έγκριση νέας προσκοπικής στολής και τεχνικών προδιαγραφών αυτής (Ανακοίνωση: 87/20.09.2016)
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 93/03.10.2016)
 • Απονομή Ηθικών Αμοιβών
 • Έγκριση ίδρυσης Ε.Π.Π. Καβάλας (Εγκύκλιος: 20/30.09.2016)
 • Έγκριση ίδρυσης Ε.Π.Π. Πιερίας (Εγκύκλιος: 20/30.09.2016)
 • Ενημέρωση για τον νέο Κανονισμό Διοίκησης
 • Έγκριση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων Σ.Ε.Π.
 • Συζήτηση επί των προτάσεων της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τροποποιήσεις του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων
 • Οικονομική Ενημέρωση
 • Έγκριση Πρότασης Επιτροπής Μελέτης Θεμάτων Ασφάλειας Λέμβων σε θέματα ασφάλειας Λέμβων
 •  Έγκριση παραγωγής νέων προπλασμάτων (καλουπιών – GRP) δεκάκωπων λέμβων
 • Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό

  

Πρακτικό 20/03.10.2016

 • Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου Α΄ Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου από Μέλος του Δ.Σ.
 • Εκλογή Α’ Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Κασμίρογλου (Ανακοίνωση: 96/05.10.2016)
 • Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ. και του Οικονομικού Συμβούλου Δ.Σ.
 • Ορισμός κ. Χριστόφορου Μητρομάρα, Αναπληρωτή Γ.Γ. ως μέλους στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Ανακοίνωση: 97/07.10.2016)
 • Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή Λειτουργιών κ. Κωνσταντίνου Κρητικού σε εφαρμογή του Αναθεωρημένου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση συμμετοχής Σ.Ε.Π. στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων Erasmus+ «Natural»
 • Έγκριση ποιότητας, προδιαγραφών και ποσοτήτων παραγγελιών νέας προσκοπικής στολής
 • Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου
 • Έγκριση τροποποιήσεων Κανονισμού Λειτουργίας Ε.Κ.Σ.
 • Έγκρίση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
 • Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 4ου Σ.Π. Πατρών (Εγκύκλιος: 21/05.10.2016)

 

 Πρακτικό 21/17.10.2016

 • Ενημέρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Έγκριση διαδικασίας Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Εγκύκλιος: 24/24.10.2016)
 • Έγκριση μέτρου Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη 2017 & 2018 (Εγκύκλιος: 25/24.10.2016)
 • Αποδοχή παραίτησης Μέλους Γενικής Συνελεύσεως
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 105/20.10.2016)
 • Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Ελληνικής Αποστολής στο ROVERWAY 2016
 • Έγκριση οικονομικού απολογισμού εργασιών ανακαίνισης εισόδου Μεγάρου «Αντώνιος Μπενάκης» 
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για τον ορισμό Μελών Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. για τα έτη 2017 και 2018

  

Πρακτικό 22/24.10.2016

 • Εγγραφή διατελεσάντων μελών Δ.Σ. στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 114/22.11.2016)
 • Ανάθεση προμήθειας ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Α.Π.: 642 της 20.09.2016
 • Ανάθεση προμήθειας νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη  673/29.09.2016
 • Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Κεφάλαιο 8 «Ασφάλεια Πλου Ν/Π Σκαφών») (Ανακοίνωση: 126/20.12.2016)

  

Πρακτικό 23/14.11.2016

 • Συζήτηση επί πρότασης ανάκλησης αποφάσεως Δ.Σ. της 24.10.2016 για την εγγραφή διατελεσάντων μελών Δ.Σ. στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Ανακοίνωση: 114/22.11.2016)
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 113/18.11.2016)
 • Απονομή Ηθικών Αμοιβών
 • Έγκριση αναμνηστικού σήματος 85 χρόνων Κλάδου Λυκοπούλων
 • Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης Περιφερειακού Εφόρου Περιφερειακής Εφορείας Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων
 • Συζήτηση για την ανανέωση του Εμβλήματος Σ.Ε.Π.
 • Ανάθεση προμήθειας νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής στον δεύτερο μειοδότη – Προκήρυξη  673/29.09.2016

  

Πρακτικό 24/18.11.2016

 • Συζήτηση για την ανανέωση του Εμβλήματος Σ.Ε.Π.

  

Πρακτικό 25/27.11.2016

 • Ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου της χρήσης 2015 από τον Ορκωτό Ελεγκτή
 • Ανάθεση εκπόνησης μελέτης εκτίμησης αξίας ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π
 • Ενημέρωση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Συζήτηση επί του σχεδίου του νέου Κανονισμού Διοίκησης
 • Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου (Ανακοίνωση: 125/19.12.2016)
 • Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ε.Κ.Σ (Ανακοίνωση: 124/19.12.2016)
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 117/29.11.2016)
 • Διαγραφή Βαθμοφόρου από τα Μητρώα του Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση οικονομικού απολογισμού της δράσης της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής I/O Scouts & Guides 2016
 • Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης GSAT (Global Support Assessment Tool) του Παγκοσμίου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) και προτεινόμενες ενέργειες βελτίωσης
 • Οικονομική Ενημέρωση
 • Έγκριση παραλαβής ηλεκτρονικής εφαρμογής Ευέλικτης Εκπαίδευσης
 • Έγκριση χορήγησης κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) σε στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Έγκριση αλλαγή χρήσης τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση έκδοσης προκήρυξης πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Κεντρική Μακεδονία
 • Ανάθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την αποπεράτωση ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό. 

 

Πρακτικό 26/9 & 10.12.2016

 • Συζήτηση για ενδεχόμενες νομικές ενέργειες του Σ.Ε.Π. ενώπιον διοικητικών αρχών σχετικά με το Προσκοπικό Κέντρο Θ. Λίτσας -Χορτιάτης
 • Συζήτηση επί του σχεδίου του νέου Κανονισμού Διοίκησης
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 123/16.12.2016)
 • Έγκριση αναμνηστικού σήματος και μαντηλιού 70 χρόνων 3ου Συστήματος Παραδεισίου Ρόδου
 • Έγκριση έκδοσης προκήρυξης για την πρόσληψη στελέχους υλοποίησης επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+ΚΑ3 και ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων
 • Ανάθεση σε υπάλληλο καθηκόντων Ταμία της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.
 • Αποδοχή ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Καλυμνίων στο Σ.Ε.Π. (Προσκοπικό Κέντρο Ψερίμου)

  

Πρακτικό 27/19.12.2016

 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Βροντάδου Χίου Υιών Κωνσταντίνου Μ. Λω στο Σ.Ε.Π.
 • Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 5/11.1.2017)
 • Συζήτηση επί πρότασης άρσης Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου
 • Συζήτηση επί του σχεδίου του νέου Κανονισμού Διοίκησης
 • Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης εργασίας υπαλλήλου Σ.Ε.Π.
 • Οικονομική Ενημέρωση
 • Ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου της χρήσης 2015 από τον Ορκωτό Ελεγκτή
 • Έγκριση νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.
 • Απονομή Ηθικών Αμοιβών
 • Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών Σ.Ε.Π. 

  


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016.pdf