Σύγκληση 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/01/2017
A/A: 9 / 2017

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2017, αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/16.04.2014 άρθρο 6 παράγραφος 1α, τη σύγκληση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 27 Μαΐου 2017. 

Παρακαλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης, όπως προγραμματίσουν τις δραστηριότητες τους ώστε να είναι παρόντα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την προσήλωση τους στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9_2017.pdf