Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς 2019 - 2020

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/08/2019
A/A: 7 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Ο αριθμός των απογεγραμμένων Μελών του Σ.Ε.Π. τα τελευταία έτη, η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της απογραφής και η μέχρι σήμερα πορεία της Απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 καταδεικνύουν ότι σε δύσκολες εποχές το Σ.Ε.Π. κατορθώνει να συγκρατεί τα Μέλη του, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις, γεγονός που μας προσδίδει αισιοδοξία και προσδοκία, για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου 2018-2027, ώστε περισσότερα παιδιά και νέοι να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 2019, λαμβανομένης υπόψη της παρατεταμένης δύσκολης οικονομικής κατάστασης, αποφάσισε η συνδρομή των μελών του Σ.Ε.Π., για την προσκοπική χρονιά 2019-2020, να παραμείνει για 12η συνεχή χρονιά στο ύψος των € 25,00 ανά μέλος του Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων και των Παλαιών Προσκόπων. Σημαντικό βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των μελών, καθώς και για τη διατήρηση της παραμονής τους στην Κίνηση

Προς τούτο, για την προσκοπική χρονιά 2019-2020 θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση του κόστους της απογραφής για Προσκοπικά Συστήματα τα οποία θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10%, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν εμφανίσει μείωση στη δύναμή τους την προηγούμενη Προσκοπική χρονιά, στα οποία θα επιστραφεί ανταποδοτικά ως επιβράβευση σημαντικό ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των μελών του Συστήματος ή εναλλακτικά θα δοθεί δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους [βλ. παρ. 4 (γ)], προσαυξημένη κατά 50% του ποσού επιστροφής. 

Επιπλέον, και φέτος θα επιβραβεύονται τα Συστήματα με δύναμη πλέον των 100 Μελών, τα οποία διατηρούν τη δύναμή τους στον ίδιο τουλάχιστον αριθμό με την προηγούμενη Απογραφή [βλ. παρ. 4 (δ)] καθώς και οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% [βλ. παρ. 4 (ε)].

Η Ηλεκτρονική Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019-2020 θα ενεργοποιηθεί το Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα, τις Περιφερειακές Εφορείες και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της χώρας ως ακολούθως: 

1. Διαδικασία Απογραφής
α) Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν των προηγουμένων ετών. Σημειώνεται ότι τα Προσκοπικά Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες ή οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων που δεν έχουν απογραφεί για κάποιο από τα προηγούμενα έτη, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα των προηγουμένων ετών και στη συνέχεια να προβούν στην Απογραφή για την προσκοπική χρονιά 2019 – 2020.

β) Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας απογράφονται στην Περιφερειακή Εφορεία της επιλογής τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απογράφονται στη Γενική Εφορεία. Τα τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης απογράφονται στο κλιμάκιο Γενική Συνέλευση.

γ) Την απογραφή των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων πραγματοποιεί η αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία. Υπεύθυνος για την απογραφή είναι ο Περιφερειακός Έφορος, με τη συνεργασία του Εφόρου Διοίκησης και του Εφόρου Παλαιών Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας.

δ) Ο δικτυακός τόπος στον οποίο λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. είναι www.e-sep.eu. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από το σχετικό σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. (http://www.sep.org.gr).

ε) Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 51/21.03.2011, η προσκοπική ταυτότητα χορηγείται άπαξ στα μέλη που απογράφονται για πρώτη φορά, καθώς και σε όσα μέλη ζητήσουν επανέκδοση. Οι νέες προσκοπικές ταυτότητες που εκδόθηκαν το 2016 και εστάλησαν σε όλα τα απογεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν πενταετή ισχύ, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι και την απογραφή του 2020-2021.

2. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών
α) Η Ε.Κ.Σ. κάθε Συστήματος ή Περιφερειακής Εφορείας εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας Συνδρομής προς το Σ.Ε.Π., εκδίδοντας σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας  καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-finance.sep.org.gr.

β) Στη συνέχεια, ο Ταμίας της Ε.Κ.Σ. καταθέτει στην Τράπεζα το ποσό της ετήσιας Συνδρομής προς το Σ.Ε.Π., καταχωρεί την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης ως απόδοση στο κλιμάκιο Γενική Εφορεία και παραδίδει στον Αρχηγό Συστήματος ή στον Περιφερειακό Έφορο φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης. Το ποσό της κατάθεσης της απογραφής που εμφανίζεται στο e-sep πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της απόδοσης, καθώς και τα στοιχεία του καταθετηρίου.

γ) Η ετήσια Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. καθώς και το ποσό των € 3,00, εφόσον πρόκειται για εγγραφή νέου Μέλους, θα κατατίθενται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π.:
Αρ. Λογαριασμού: 362-002002-003963 
ΙΒΑΝ: GR69 0140 3620 3620 0200 2003 963
Τράπεζα: ALPHA BANK
Δικαιούχος: ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας κατατίθεται επιπλέον ποσό € 1,00. Εναλλακτικά, η ετήσια Συνδρομή των μελών των Κλιμακίων μπορεί να κατατίθεται σε μετρητά ή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π., η οποία εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης. Το ποσό καταχωρείται ως απόδοση στο κλιμάκιο Γενική Εφορεία.

δ) Τα νεοϊδρυθέντα Συστήματα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης, καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, για το πρώτο και το δεύτερο προσκοπικό έτος της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει εβδομαδιαία στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας ποσό € 3,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Για να θεωρείται ολοκληρωμένη η απογραφή του Συστήματος και της Περιφερειακής Εφορείας, μετά την κατάθεση ή την πληρωμή του ποσού, πρέπει να πραγματοποιείται η υποβολή της εκκρεμούς απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

3. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
α) Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ετήσια Συνδρομή Μελών Σ.Ε.Π. και εκδίδει σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-finance.sep.org.gr.

β) Στη συνέχεια, ο Υπαρχηγός Οικονομικών της Ε.Π.Π. καταθέτει στην Τράπεζα το ποσό της ετήσιας Συνδρομής των Μελών της Ένωσης και καταχωρεί την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης ως απόδοση στο κλιμάκιο Γενική Εφορεία. Το ποσό της κατάθεσης της απογραφής που εμφανίζεται στο e-sep πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της απόδοσης, καθώς και με τα στοιχεία του καταθετηρίου ή της απόδειξης της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
Μετά την κατάθεση, η Ε.Π.Π. αποστέλλει ηλεκτρονικά προς την Περιφερειακή Εφορεία στην οποία ανήκει κατάσταση με τα ενεργά και προς απογραφή Μέλη, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης.

γ) Η Ετήσια Συνδρομή των Μελών των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων καθώς και το ποσό των € 3,00, εφόσον πρόκειται για εγγραφή νέου Μέλους, κατατίθενται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π.:

Αρ. Λογαριασμού: 362-002002-005088 
ΙΒΑΝ: GR55 0140 3620 3620 0200 2005 088 
Τράπεζα: ALPHA BANK
Δικαιούχος: Σ.Ε.Π. – Κ.Ε.Π.Π.Ε.

Για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας κατατίθεται επιπλέον ποσό € 1,00. Εναλλακτικά, η ετήσια Συνδρομή των Μελών της Ε.Π.Π. μπορεί να κατατίθεται σε μετρητά ή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π., η οποία εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης. Το ποσό καταχωρείται ως απόδοση στο κλιμάκιο Γενική Εφορεία.

δ) Οι νεοϊδρυθείσες Ε.Π.Π. θα καταβάλουν την προσκοπική χρονιά της ιδρύσεώς τους το ποσόν των € 25,00 ανά Μέλος και θα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης  καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος για τη δεύτερη προσκοπική χρονιά της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει εβδομαδιαία στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας, στην οποία υπάγεται η Ε.Π.Π., ποσό € 2,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών της.

Για να ολοκληρωθεί η απογραφή της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων, μετά την κατάθεση ή την πληρωμή του ποσού, απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή στην αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία κατάστασης με τα ενεργά και τα προς απογραφή Μέλη, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο β’, καθώς και η υποβολή της εκκρεμούς απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής με ευθύνη της Περιφερειακής Εφορείας.

4. Ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης
Όταν η Απογραφή Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας ή Ένωσης Παλαιών Προσκόπων εγκριθεί ηλεκτρονικά από την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.:

α) Η Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. αποστέλλει τις ταυτότητες των απογραφόμενων για πρώτη φορά μελών των Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφορειών και των Ε.Π.Π., καθώς και όσων έχουν ζητήσει επανέκδοση ταυτότητας, μέσω της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των μεριδίων στις Περιφερειακές Εφορείες είναι η ύπαρξη διορισμένων Ε.Κ.Σ., καθώς και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK, υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

γ) Επιπλέον, σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα το οποίο στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, την 31.08.2020 (α) θα παρουσιάσει ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10% σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 και  ταυτόχρονα (β) η Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 δεν θα υπολείπεται της Απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2017 - 2018, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης προσκοπικής χρονιάς (2020-2021). Και φέτος θα ισχύει δεύτερη επιλογή για την ανωτέρω επιβράβευση και συγκεκριμένα το Σύστημα μπορεί να επιλέξει να λάβει δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού ίσου με € 7,50 ανά μέλος. Η επιστροφή ή η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Παράδειγμα Εφαρμογής του μέτρου
Ένα Προσκοπικό Σύστημα κατά την ετήσια απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, την 31.08.2020, εμφανίζει δύναμη 60 Μελών, στην απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 είχε δύναμη 50 Μελών και στην απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2017 – 2018 είχε δύναμη 49 (ή 50) Μελών. Η αύξηση των 10 Μελών της απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020 είναι της τάξης του 20% (μεγαλύτερη του 10%) σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 και ταυτόχρονα η απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 δεν υπολείπεται της απογραφής της προσκοπικής χρονιάς 2017 - 2018.  Ως εκ τούτου, για τη νέα απογραφή ισχύουν τα κάτωθι:

Ετήσια απογραφή 2018 – 2019
Ποσό: 50 μέλη x  € 25,00 ανά μέλος € 1.250,00

Ετήσια απογραφή 2019 – 2020

Α’ Επιλογή – Επιστροφή ποσού:
Ποσό χωρίς επιβράβευση: 60 μέλη x € 25,00 ανά μέλος € 1.500,00
Επιβράβευση / Επιστροφή: 60 μέλη x € 5,00 ανά μέλος € 300,00 

Ποσό με την επιβράβευση: 60 μέλη x € 20,00 ανά μέλος € 1.200,00

Β’ Επιλογή – Δωροεπιταγή Προσκοπικού Πρατηρίου:
Τελικό ποσό Απογραφής:         60 μέλη x € 25,00 ανά μέλος € 1.500,00
Επιβράβευση με δωροεπιταγή: 60 μέλη x € 7,50 ανά μέλος € 450,00 

δ) Ακόμη, για τα Προσκοπικά Συστήματα άνω των 100 Μελών, τα οποία στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, την 31.08.2020 δεν θα παρουσιάσουν την προαναφερθείσα ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10%, σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019, θα επιβραβεύεται ανταποδοτικά η διατηρησιμότητα / σταθερότητα της δύναμής τους ως ακολούθως: 
  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 101 – 120 απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2018-2019 και απογράψουν την προσκοπική χρονιά 2019-2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό μελών θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.
  • Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 121 και άνω απογεγραμμένα Μέλη την προσκοπική χρονιά 2018-2019 και απογράψουν την προσκοπική χρονιά 2019-2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό μελών θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 200,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Σημειώνεται ότι για να έχουν εφαρμογή τα μέτρα της επιβράβευσης, θα πρέπει την 31.08.2020 να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Με τα ανωτέρω παρέχεται σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα η δυνατότητα να επιτύχει σημαντική ελάφρυνση του ποσού της ετήσιας απογραφής, ως επιβράβευση για τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Μελών του και παράλληλα επιβραβεύεται η διατηρησιμότητα της δύναμης των Συστημάτων με μεγάλη αριθμητική δύναμη, τα οποία ομολογουμένως έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης, αλλά συγκρατούν τον αριθμό των Μελών τους. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης, όπως: 
1. Μείωση της οικονομικής συμμετοχής των Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις, με επιδότηση του κόστους των εκπαιδεύσεων από την Κεντρική Διοίκηση,
2. Διευκόλυνση των Κλιμακίων νησιωτικών και ορεινών περιοχών, 
3. Υπαγωγή των νέων Συστημάτων σε καθεστώς απογραφής των μελών τους με € 1,00 ανά μέλος για δύο έτη κ.ά.

ε) Επίσης, οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες στην Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020, την 31.08.2020 θα παρουσιάσουν ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018 – 2019 (με ελάχιστη βάση υπολογισμού τα 15 Μέλη), θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για την Ένωση (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Με Ανακοίνωση που θα ακολουθήσει θα γνωστοποιηθούν τα Προσκοπικά Συστήματα που πέτυχαν το στόχο της αύξησης του 10%, για την προσκοπική χρονιά 2018 – 2019 και το ποσό της επιβράβευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Σύστημα για την απογραφή της νέας προσκοπικής χρονιάς 2019 – 2020. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Συστημάτων μας και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας.

5. Εξυπηρέτηση Μελών
Η επικοινωνία με την Εφορεία Διοίκησης της Γ.Ε., για θέματα σχετικά με το e-sep θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» από την 1η οθόνη της εφαρμογής, ενώ για όλα τα υπόλοιπα θέματα θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης admin.c@sep.org.gr.

Η Απογραφή των Μελών κάθε Κλιμακίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, ώστε τα μέλη μας να απολαμβάνουν των προνομίων και δικαιωμάτων που τους εξασφαλίζει η ιδιότητα του Μέλους του Σ.Ε.Π.

Δεν θα πρέπει να παρατηρηθεί το φαινόμενο η ολοκλήρωση της Απογραφής κάποιων Συστημάτων να γίνεται παραμονές κατασκηνώσεων (Ιούλιος – Αύγουστος) και να απογράφονται μόνο τα μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτές, με αποτέλεσμα όλη την προηγούμενη χρονιά να συμμετέχουν σε δράσεις ανασφάλιστα Μέλη του Σ.Ε.Π.

Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. που δεν έχουν απογραφεί οι ίδιοι, το Τμήμα τους ή το Σύστημά τους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, συναντήσεις, συνέδρια, αναδείξεις και δραστηριότητες και τα Τμήματα δεν μπορούν να πραγματοποιούν προσκοπικές δράσεις. 

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Ε.Π.Π. να φροντίσουν για την τήρηση των παραπάνω.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ανταποκριθούμε άμεσα στην υποχρέωση της ετήσιας απογραφής, η οποία απορρέει από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., διασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη και καλή λειτουργία του Ιδρύματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανταποδοτικότητα της Ετήσιας Συνδρομής και συμβάλλοντας στο Καλό της Προσκοπικής Κίνησης.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7_2019.pdf