ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Στελέχους στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 15/07/2019
A/A: 699 / 2019

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Στελέχους στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π.


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και της από 23 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 

Σκοπός της θέσης
Η θέση αναφέρεται στον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο και θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη στην πραγματοποίηση Πανελληνίων Δράσεων της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα την προετοιμασία και οργάνωση του εορτασμού 110 χρόνων του Σ.Ε.Π. και του Πανελληνίου Προσκοπικού Τζάμπορη του 2020,
Την υποστήριξη της λειτουργίας της Γενικής Εφορείας, 
Την υποστήριξη της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας 
Την υποστήριξη των Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας και των Περιφερειακών Εφορειών,
Την υποστήριξη του Προσκοπικού Προγράμματος, σε συνεργασία με τις Εφορείες Κλάδων της Γενικής Εφορείας.

Σπουδές
Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Διοικήσεως Επιχειρήσεων (επιθυμητό). 

Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία. 
Πτυχιούχος Διακριτικού Δάσους και επιθυμητή Προσκοπική εκπαιδευτική εμπειρία. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου).
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια σε γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sg@sep.org.gr.

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες.


Τα γραφεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
θα παραμείνουν κλειστά από 5 Αυγούστου 
έως και 16 Αυγούστου 2019


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8: ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

699_15.7.2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.pdf