ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/12/2016
A/A: Α.Π.: 1145 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

1145_30.12.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΆΨΑΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ.pdf