Αναθεώρηση Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 02/11/2016
A/A: 107 / 2016

Ανακοίνωση


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2016.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 107_2016.pdf
ΑΝ.107_ΦΕΚ 3373-2016-Β.pdf