ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2019
A/A: 400 / 2019

Πρόσκληση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 43η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης», Αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης», Πτολεμαίων 1, Παγκράτι-Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 18 Μαΐου 2019, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2018 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020
4. Εκλογή τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τετραετή θητεία


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18.5.2019.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΕΡΓΟΥ_2018.pdf
Προσάρτημα Ισολογισμού 2018.pdf
Κατάσταση Ισολογισμού 2018 Β5.pdf
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 2018 Β6.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018_Signed Audit report 31.12.2018.pdf
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (2019) ΧΡΗΣΗΣ 2018.pdf