Σύσταση Προσκοπικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/04/2019
A/A: 4 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παραμένει πιστά προσηλωμένο στις θεμελιώδεις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης που περιέχονται στην Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου και συνιστούν τη βάση της Προσκοπικής Μεθόδου αγωγής, τις οποίες τα Μέλη του έχουν υποσχεθεί να τηρούν και πιο συγκεκριμένα το καθήκον προς την Πατρίδα, τον Συνάνθρωπο και την Κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. έχει ήδη συσταθεί Εφορεία Πολιτικής Προστασίας στη Γενική Εφορεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2019, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε τη σύσταση Προσκοπικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ο.Π.Π.) στις Περιφερειακές Εφορείες σε όλη τη χώρα.

Α. ΣΚΟΠΟΣ
Η Εφορεία Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε. έχει ως σκοπό τη δημιουργία και τον συντονισμό των Προσκοπικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ο.Π.Π.) ανά Περιφερειακή Εφορεία. 
Οι Π.Ο.Π.Π. αποτελούνται από Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόροι, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Π.Π. και Μέλη Ε.Κ.Σ.) και έχουν σκοπό να συνδράμουν στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής, καθώς και στην ενεργή παρέμβαση και συμβολή στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (από δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, ζημίες από ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ.).

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.Ε.
Ο Έφορος Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε.:
Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των Π.Ο.Π.Π., με σκοπό την εξασφάλιση της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των θεομηνιών – φυσικών καταστροφών.
Φροντίζει, κάνοντας σχετικές προτάσεις, για την ένταξη των δραστηριοτήτων αυτών στο Προσκοπικό Πρόγραμμα και τις δράσεις του Σ.Ε.Π.
Συνεργάζεται με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., για τον σχεδιασμό και την οργάνωση θεματικών ενοτήτων (σεμιναρίων – ημερίδων), καθώς και εκπαιδεύσεων σχετικών με την Πολιτική Προστασία, με σκοπό την ενημέρωση και την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων χρήσιμων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Συνεργάζεται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης – πιστοποίησης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα), στις τηλεπικοινωνίες, στην έρευνα και διάσωση, στις πρώτες βοήθειες, στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες, στην αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων, καθώς και στον σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
Είναι υπεύθυνος για τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Γενικό Έφορο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της Εφορείας Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε., προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο για τον ετήσιο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών της Γενικής Εφορείας.
Υποστηρίζει τη συνεργασία και ενθαρρύνει κοινές δράσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Εφορειών για κάθε θέμα σχετικό με την Πολιτική Προστασία και παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμμετοχή κάθε Π.Ο.Π.Π. σε οποιοδήποτε συμβάν.
Μεριμνά για την πραγματοποίηση συνάντησης Υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας Π.Ε., τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως, με σκοπό την ενημέρωση, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
Ενημερώνει τον Γενικό Έφορο για τη συμμετοχή και δραστηριοποίηση Π.Ο.Π.Π. σε οποιοδήποτε συμβάν καθώς και για την εξέλιξή του.

Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Ο Γενικός Έφορος, ο Βοηθός Γενικός Έφορος (Ανθρώπινου Δυναμικού) και ο Έφορος Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε έχουν την αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση – δράση των Π.Ο.Π.Π. σε όλη τη χώρα.
Συντονιστής όλων των Π.Ο.Π.Π. είναι ο Έφορος Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 
Σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία συγκροτείται μία (1) ομάδα Πολιτικής Προστασίας. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (διοικητική διαίρεση χώρας, αποστάσεις, αριθμός ενδιαφερομένων εθελοντών κ.λπ.), δύναται να συσταθούν περισσότερες ομάδες Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Εφορεία, μετά από εισήγηση του Περιφερειακού Εφόρου και του Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε. και έγκριση του Γενικού Εφόρου. 
Μέλη των Π.Ο.Π.Π. μπορούν να γίνουν κατόπιν έγγραφης αίτησής τους (υπόδειγμα 1), Βαθμοφόροι (με εντολή διοίκησης σε ισχύ), Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Π.Π. και μέλη Ε.Κ.Σ. που διαθέτουν σχετική με το αντικείμενο εμπειρία (δασοπυρόσβεση, υγειονομικό προσωπικό, ραδιοερασιτέχνες, ναυαγοσώστες, κ.λπ.) ή επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε αυτό.
Οι Π.Ο.Π.Π. αποτελούνται από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη, τα οποία παράλληλα με τα προσκοπικά καθήκοντά τους δύνανται κατά προτεραιότητα να συνδράμουν σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος απαιτεί τη συνδρομή του Σ.Ε.Π. 
Όλα τα μέλη των Π.Ο.Π.Π. θα πρέπει σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ένταξή τους να παρακολουθήσουν μία τουλάχιστον εκπαίδευση υπό την ευθύνη του Σ.Ε.Π. σε συγκεκριμένο αντικείμενο σχετικό με την Πολιτική Προστασία ή σχετική εκπαίδευση πιστοποιημένου φορέα στα σχετικά αντικείμενα. Ανά δύο (2) έτη, όλα τα μέλη των Π.Ο.Π.Π. θα πρέπει να εμπλουτίζουν και να ανανεώνουν την εκπαίδευσή τους, υπό τις παραπάνω συνθήκες. Η εκπαίδευση των μελών θα επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Σκοπός των ανωτέρω είναι τα μέλη των Π.Ο.Π.Π. να εκπαιδεύονται συστηματικά σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και γενικότερα να μεριμνούν για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους.

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Επικεφαλής - συντονιστής της Π.Ο.Π.Π. σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Εφόρου ένα μέλος της. Εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες, δύναται να χορηγηθεί Εντολή Διοίκησης Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Εφορείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. 
Κάθε Π.Ο.Π.Π. θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αντίστοιχη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες και ενημερώσεις, ενώ θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση εγγραφή της στο μητρώο φορέων Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην έδρα της, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται από την Εφορεία Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε. 
Ο Περιφερειακός Έφορος και ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Εφορείας, σε συνεργασία με τον Έφορο Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε., αποφασίζουν τους στόχους και τον εν γένει τρόπο δράσης της Π.Ο.Π.Π., σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές αρχές του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και τις δυνατότητες της κάθε Περιφερειακής Εφορείας. 
Κάθε χρόνο, με ευθύνη του Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε. πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) συνάντηση των Υπευθύνων Πολιτικής Προστασίας Π.Ε., με σκοπό την ενημέρωση, τον απολογισμό, τον προγραμματισμό, την καταγραφή αναγκών για εξειδικευμένη εκπαίδευση και όποια άλλα σχετικά με το αντικείμενο θέματα προκύπτουν.
Την ευθύνη για την ενεργοποίηση της Π.Ο.Π.Π. σε οποιαδήποτε συμβάν έχει ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Εφόρου και της σύμφωνης γνώμης του Εφόρου Πολιτικής Προστασίας Γ.Ε.
Κάθε Π.Ο.Π.Π. μπορεί για την καλύτερη οργάνωσή της να κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη της, χρήσιμες για την σωστή δραστηριοποίησή της (πχ. γραμματεία, υλικό, επικοινωνίες, φαρμακείο, υγειονομικό υλικό κ.λπ.).
Κάθε Π.Ο.Π.Π.:
Εποπτεύεται από τον Περιφερειακό Έφορο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.
Τηρεί μητρώο μελών σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (υπόδειγμα 2).
Τηρεί ημερολόγιο συμβάντων στα οποία συμμετέχει.
Τηρεί το αρχείο της (ενημερώσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασία των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, του Σ.Ε.Π., αιτήματα και εγκρίσεις ενεργειών, καθώς και υλικού τεκμηρίωσης –φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.
Ενημερώνει τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς για τη δράση της κατά τα προβλεπόμενα.
Έχει την ευθύνη της καλής χρήσης και της συντήρησης του εξοπλισμού που έχει στην κατοχή της, τηρεί βιβλίο απογραφής και προτείνει την προμήθεια των σχετικών υλικών από την Περιφερειακή Εφορεία.
Έχει την ευθύνη του συντονισμού της μετακίνησης κάθε ομάδας με ιδιωτικά ή παρεχόμενα μέσα μεταφοράς καθώς και της υποβολής αίτησης για την έγκριση εξόδων από την Περιφερειακή Εφορεία.
Εκπροσωπεί την Περιφερειακή Εφορεία σε επαφές σχετικές με το αντικείμενο με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.), καθώς και στις διάφορες εκδηλώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Εφόρου. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επίσημη αλληλογραφία προς αρμόδιους φορείς διεξάγεται από τον Περιφερειακό Έφορο.
Μεριμνά για τη συμμετοχή των μελών της σε εκπαιδεύσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την Πολιτική Προστασία.
Δύναται να έχει ομοιόμορφη στολή εργασίας, ανάλογα με το είδος του συμβάντος που θα συνδράμει. 
Δύναται να διαθέτει εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμβάντα (π.χ. υλικά δασοπροστασίας, επικοινωνίας, ανακούφισης πληγέντων, ατομικής προστασίας μελών, φαρμακεία κ.λπ.). 

Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Π.Ο.Π.Π.
Διακριτικό σήμα της Π.Ο.Π.Π είναι το σήμα της Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ε.Π. και ο θυρεός της εκάστοτε Περιφερειακής Εφορείας (τα οποία μπορούν να τοποθετούνται στην τυχόν στολή εργασίας των μελών της.).

Είμαι βέβαιος ότι οι προβλέψεις που εισάγονται με την παρούσα Εγκύκλιο θα διευκολύνουν την ασφαλή, συστηματική, οργανωμένη και αποτελεσματική συνδρομή των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. οπουδήποτε κληθούμε, κάνοντας πράξη την Υπόσχεσή μας, να βοηθούμε κάθε Άνθρωπο σε κάθε περίσταση, με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος προς τον Εαυτό μας και τον Συνάνθρωπο.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2019.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2019_ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ Π.Ο.Π.Π._υπόδειγμα 1.doc