Προκήρυξη υποτροφιών για τη συμμετοχή στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/03/2019
A/A: 18 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προτίθεται να επιδοτήσει τη συμμετοχή έως τριών (3) Ανιχνευτών/-τριών στη Διεθνή Διοργάνωση “24th World Scout Jamboree 2019” που θα λάβει χώρα στη West Virginia των Η.Π.Α. το καλοκαίρι του 2019. 

Σκοπός της υποτροφίας είναι να δοθεί η ευκαιρία σε Μέλη μας που δεν έχουν εξ ολοκλήρου την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, ταξιδεύοντας με την υπόλοιπη Ελληνική Αποστολή. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, οι Ανιχνευτές αυτοί θα μοιραστούν την εμπειρία τους και θα γίνουν πρεσβευτές των αισιόδοξων μηνυμάτων και των γνώσεων που αποκόμισαν, τόσο στην τοπική τους κοινωνία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Σκεπτόμενοι παγκόσμια και πράττοντας τοπικά, θα γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας τους και ως Πρόσκοποι θα συνεισφέρουν έμπρακτα στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο/Η αιτών/ούσα θα πρέπει:
1. να είναι Ανιχνευτής ή Ανιχνεύτρια 15 έως 18 ετών γεννημένος/η μεταξύ της 22ας Ιουλίου 2001 και 21ης Ιουλίου 2004,
2. να είναι κάτοχος πτυχίου επίσημης ξένης γλώσσας της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) – Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά ή Αραβικά και
3. να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το συνολικό ποσό συμμετοχής.

Στην τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη αν ο/η αιτών/ούσα:
1. έχει υπάρξει αποδεδειγμένα Λυκόπουλο ή/και Πρόσκοπος 
2. έχει υπάρξει κάτοχος Χρυσού Λύκου
3. έχει υπάρξει κάτοχος Χρυσού Βέλους
4. έχει υπάρξει κάτοχος Χρυσού Τρίφυλλου
5. έχει υπάρξει Στέλεχος (Ενωμοτάρχης ή Υπενωμοτάρχης)
6. έχει ονομαστεί Ανιχνευτής Δάφνης
7. έχει ονομαστεί Πρόσκοπος Έθνους
8. έχει συμμετάσχει σε μία Μεγάλη Δράση Υπαίθρου (τουλάχιστον 7 ημερών)
9. είναι μέλος σε Σύστημα Περιφερειακής Εφορείας που δεν έχει εκπροσωπηθεί στα δύο τελευταία Παγκόσμια Προσκοπικά Jamboree

Απαιτούμενα έγγραφα – Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο 24ο Π.Π. Jamboree
2. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Επιστολή του/της ενδιαφερόμενου/ης (letter of intent) έως 500 λέξεις, στην οποία θα αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους θα ήθελε να συμμετάσχει στην Αποστολή του Σ.Ε.Π.
5. Βιογραφικό Σημείωμα 
6. Εισηγητική επιστολή του Αρχηγού Συστήματος στην οποία θα αναφέρονται τα έτη απογραφής, η προσκοπική πρόοδος του/της Ανιχνευτή/Ανιχνεύτριας, η συμμετοχή του/της σε Μ.Δ.Υ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία υπέρ της επιλογής του/της αιτούντα/ούσης
7. Αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας 
8. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, στο οποίο να προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
9. Βεβαιωτικά απονομής προόδου (Χρυσού Λύκου, Χρυσού Βέλους, Χρυσού Τριφύλλου, Εκπαίδευσης Στελεχών, Ανιχνευτή Δάφνης, Προσκόπου Έθνους). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, ορθώς υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Όλα τα έγγραφα θα αποσταλούν εντύπως και εντός ενός κλειστού φακέλου. Η αποστολή θα γίνει προς: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα, με την ένδειξη «Υποτροφία 24 ΠΠΤ».

Διαδικασία αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από:
- Τον Γενικό Έφορο,
- Τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο και
- Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητά τους, έπειτα συγκριτικά βάσει του οικογενειακού εισοδήματος και εν συνεχεία θα μοριοδοτηθούν βάσει των συμπληρωματικών κριτηρίων.
Τα κριτήρια συμπληρωματικής μοριοδότησης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
 

 

ΜΟΡΙΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

10

ΓΑΛΛΙΚΑ

10

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

10

ΡΩΣΙΚΑ

10

ΑΡΑΒΙΚΑ

10

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥ ΛΥΚΟΥ

10

ΧΡΥΣΟΥ ΒΕΛΟΥΣ

10

ΧΡΥΣΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΑΦΝΗΣ

10

ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΔΥ

10

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

120

 

Όροι συμμετοχής
Το συνολικό ποσό επιδότησης θα εξαρτηθεί από τους πόρους που θα εξευρεθούν και από το ποσό που μπορεί να διαθέσει ο/η κάθε αιτών/ούσα και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ελληνικής Αποστολής. Κανένας επιλεχθείς για την υποτροφία δεν θα λάβει χρηματικό ποσό σε μετρητά, ούτε θα καλυφθούν έξοδα έκδοσης διαβατηρίου, προέγκρισης ταξιδιού (ESTA) ή άλλα προσωπικά έξοδα που δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Αποστολής. 
Όσοι/ες επιλεγούν να λάβουν επιδότηση θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Αρχηγό της Αποστολής και θα πρέπει όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2019 να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγγραφής, όπως αυτές προβλέπονται από τους διοργανωτές του Jamboree. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να ταξιδέψουν από τις 18/7 έως τις 8/8/2019. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανακοίνωση 18/2018.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρχηγό της Αποστολής, κ. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα, Βοηθό Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. (e-mail: [email protected]).


Συνημμένα έγγραφα:
Ανακοίνωση 18/2018
Αίτηση συμμετοχής στο Jamboree
Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 107 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2019.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2018.pdf
ΑΝ.18_1 – Αίτηση Συμμετοχής, Ατομικό Δελτίο Υγείας & Ιατρική Βεβαίωση JAMBOREE 2019.doc
ΑΝ.18_Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών.doc