Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων της χρήσης 2015 από την Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 03/03/2016
A/A: 26 / 2016

Ανακοίνωση


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26_2016.pdf