Ομαδική Επιβράβευση Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/10/2018
A/A: 101 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κλάδου Ανιχνευτών (Άρθρο 6.8), σας γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αποστολής των αιτήσεων σχετικά με την Ομαδική Επιβράβευση των Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2017-2018.

Στόχος του Προγράμματος Προόδου είναι η συμβολή του Ανιχνευτή στην επιτυχία των ομαδικών δράσεων της Κοινότητας Ανιχνευτών. Ο σκοπός των Ομαδικών Επιβραβεύσεων είναι η αναγνώριση από τη Γενική Εφορεία της σωστής λειτουργίας και δράσης της Κοινότητας Ανιχνευτών, η οποία εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της μεθοδολογίας του Κλάδου Ανιχνευτών. 

Ομαδικές Επιβραβεύσεις απονέμονται στις Κοινότητες Ανιχνευτών, οι οποίες πραγματοποίησαν επιτυχώς τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος Δράσεών τους:
Μεγάλη Δράση Υπαίθρου,
Παρουσίαση Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου,
Τριήμερη Χειμερινή Εκδρομή και
Δράση Προσφοράς (πέραν αυτής της καλοκαιρινής Μ.Δ.Υ.).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών είναι ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών ή Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της αντίστοιχης Περιφερειακής Εφορείας. Αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες Ομαδικές Ενασχολήσεις εντός της προσκοπικής χρονιάς από μια Κοινότητα Ανιχνευτών, επιβραβεύεται το Τμήμα με το διακριτικό των «Ομαδικών Επιβραβεύσεων», κατόπιν πρότασης του Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών ή του Εφόρου Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος Π.Ε., στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. 

Η Γενική Εφορεία ανακοινώνει κάθε χρόνο τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια και οι Ανιχνευτές τους φέρουν στη στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.


Οι Αρχηγοί Κοινοτήτων πρέπει να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. (explorers@sep.org.gr), τα εξής: 
Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση,
Μια φωτογραφία για κάθε μια προϋπόθεση (4 συνολικά),
Τέσσερις φωτογραφίες από τη Μ.Δ.Υ. που να δείχνουν Πρωτογενή Έρευνα, Προσφορά, Περιπέτεια μέσω της Ανίχνευσης Φύσης και Ψυχαγωγία στον τόπο που έγινε η Μ.Δ.Υ.,
Την πρόσκληση της Παρουσίασης της Μ.Δ.Υ. και
Τα στοιχεία του Αρχηγού (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email) και τον αριθμό των Ανιχνευτών της Κοινότητας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχουμε κίνητρα στους Ανιχνευτές μας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών, επιτυγχάνοντας έτσι τη συμβολή μέσω αυτών στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην προαγωγή της συνεργατικότητας και του ομαδικού πνεύματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 101_2018.pdf
ΑΝ.101_Έντυπο Ομαδικών Επιβραβεύσεων.pdf