Κλείσιμο οικονομικών χρήσεων στο e-finance

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/10/2018
A/A: 98 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π., με σκοπό την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένη εικόνα στα οικονομικά μας στοιχεία, καθώς και σύμφωνα με τις επιταγές των περιοδικών ελέγχων της κάθε οικονομικής χρήσης από τους αρμοδίους φορείς, σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Διοίκηση θα προβεί στις πιο κάτω ενέργειες και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:
1. Μεταφορές υπολοίπων όλων των ετών εφαρμογής του e-finance τις αμέσως επόμενες ημέρες,
2. Οριστικοποίηση των εγγραφών των ετών 2016 και 2017 την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σημ: από το σημείο αυτό και μετά δεν θα μπορούν οι χρήστες της εφαρμογής να πραγματοποιήσουν περαιτέρω εγγραφές για τις εν λόγω χρήσεις). Κατόπιν της ανωτέρω ενέργειας θα πραγματοποιηθεί, εκ νέου μεταφορά υπολοίπων, ώστε να απεικονισθούν τα οριστικά υπόλοιπα εκάστου Κλιμακίου για τα παραπάνω έτη,
3. Οριστικοποίηση των εγγραφών του έτους 2018 την 31η Μαρτίου 2019 (σημ: από το σημείο αυτό και μετά δεν θα μπορούν οι χρήστες της εφαρμογής να πραγματοποιήσουν περαιτέρω εγγραφές για την εν λόγω χρήση) και θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα της χρήσης αυτής στις εγγραφές της χρήσης 2019.

Παρακαλούνται όλα τα Κλιμάκια να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς εγγραφές των χρήσεων αυτών έως τις άνω καταληκτικές ημερομηνίες, ώστε να μεταφερθούν τα ορθά τελικά υπόλοιπα κάθε χρήσης. 

Οι Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών Εφορειών θα πρέπει, έως την 31η Ιανουαρίου 2019, να έχουν ολοκληρώσει τους οικονομικούς ελέγχους των Συστημάτων, Προσκοπικών Κέντρων και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν στην Κεντρική Διοίκηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση santoniou@sep.org.gr ή ταχυδρομικά «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» – Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα) τα κάτωθι έγγραφα: 
1. Τα φύλλα ελέγχου όλων των υφισταμένων κλιμακίων τους (ως το συνημμένο υπόδειγμα Α) και
2. Τα ταμειακά υπόλοιπα όλων των υφισταμένων τους κλιμακίων ανά χρήση και ανά κλιμάκιο (ως το συνημμένο υπόδειγμα Β).

Παρακαλούνται οι Έφοροι Οικονομικών και Περιουσίας Π.Ε. να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα Κλιμάκια αρμοδιότητάς τους, ώστε να ολοκληρώσουν τις άνω εργασίες και στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής τους Εφορείας, ώστε να ολοκληρώσει τους σχετικούς οικονομικούς ελέγχους. 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία και βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (κ. Σταύρος Αντωνίου: santoniou@sep.org.gr – 2169007281) και με τον Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε. (κ. Χαράλαμπος Κοροβός: finance@sep.org.gr). 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2018.pdf
ΑΝ.98_Δελτίο Ελέγχου Κλιμακίων (Υπόδειγμα Α).doc
ΑΝ.98_Κατάσταση Ταμειακών Υπολοίπων Κλιμακίων (Υπόδειγμα Β).xls