Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/09/2018

Προκήρυξη
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
για την προμήθεια Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής, όπως αυτά αναφέρονται και απεικονίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο ή μέρος των Διακριτικών Σημάτων, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2107290046), μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.00.

1. Αντικείμενο Προμήθειας
Τα Διακριτικά Σήματα ως αναφέρονται ποσοτικά και απεικονίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα.

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

4. Χρόνος Παράδοσης 
Η παράδοση των Διακριτικών Σημάτων της Προσκοπικής Στολής θα γίνει σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Συντομότερος χρόνος παράδοσης θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. 

5. Προσφορά 
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης 
β) η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

6. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
β) Κατάλογο των κύριων πελατών τους.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Ειδικοί Όροι
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και η δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών:
α) Συμφωνία στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα συντομότερου χρόνου παράδοσης.
β) Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛ.Ο.Τ με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 ή άλλο παρόμοιο.

9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι), από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

10. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των Διακριτικών Σημάτων αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

11. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
Κατά την παράδοση η ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος. Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται είτε από το αρμόδιο προσωπικό του Σ.Ε.Π. είτε από αρμόδιο φορέα. 
Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών ειδών βρίσκεται εντός του ορίου AQL 2,5% η παρτίδα των Διακριτικών Σημάτων θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιδιορθώσει ή ακόμα και να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά Διακριτικά Σήματα. Ο καθορισμός του ορίου δεν δίνει το δικαίωμα στον προμηθευτή να προμηθεύει εν γνώσει του ελαττωματικά Διακριτικά Σήματα μέσω συστηματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών Διακριτικών Σημάτων υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί, τότε η παρτίδα απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των ελαττωματικών Διακριτικών Σημάτων θα γίνει βάσει των προβλεπομένων του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου.
Αν τα παραδοθέντα Διακριτικά Σήματα παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και την απεικόνιση δεν θα παραλαμβάνονται και στον προμηθευτή θα επιβάλλονται κυρώσεις ως αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας.

12. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του προμηθευτή των όρων και συμφωνιών υποχρεώνει τον προμηθευτή να αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί.
Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εμπορευμάτων ή την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων, πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα επί της συνολικής αξίας εκάστης παραγγελίας που παρουσιάζει καθυστέρηση, σε ποσοστό 0,40% για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και μέχρι τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, ήτοι 12% συνολικά. Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται άσχετα από το εάν το Σ.Ε.Π. υπέστη εξ αυτής ζημία. 

13. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό, μετά από την καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, η οποία θα επιβεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές για τους εξής εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
α) Πληρωμή μετρητοίς (15 ημερών)
β) Επιταγές 3 μηνών 
Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να προταθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και θα αξιολογηθούν από το Σ.Ε.Π.

Ακολουθούν τα Παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.


Επισυνάψεις

1044_24.9.2018_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.pdf
1044_24.9.2018_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ.pdf
1044_24.9.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ.pdf