Λογαριασμοί Ενέργειας – Ύδρευσης – Τηλεφωνίας – Internet

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/08/2018
A/A: 77 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

Η Κεντρική Διοίκηση, για φορολογικούς λόγους, οφείλει να έχει εμπεριστατωμένη εικόνα για το σύνολο των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, internet κ.λπ.) που εκδίδονται από τις αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι Αρχηγοί Συστημάτων, Προσκοπικών Κέντρων, Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, καθώς και οι Περιφερειακοί Έφοροι να αποστείλουν ηλεκτρονικά (santoniou@sep.org.gr) αντίγραφα των τελευταίων λογαριασμών κοινής ωφέλειας είτε αυτοί εκδίδονται υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., είτε εκδίδονται υπό Α.Φ.Μ. τρίτου, αλλά αφορούν ακίνητο ιδιοκτησίας του Σ.Ε.Π ή χρήσης από Κλιμάκιο του Σ.Ε.Π.

Η ανωτέρω ενέργεια παρακαλείστε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2018. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77_2018.pdf