Νέα δομή Ειδικής Εκπαίδευσης Σκαπανικής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/07/2018
A/A: 67 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2018 ενέκρινε το ανανεωμένο Θεματολόγιο και τη Διαδικασία Οργάνωσης & Λειτουργίας της Εκπαίδευσης Σκαπανικής, του Κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι ακόλουθες: 

Α. Δίδεται η δυνατότητα η Εκπαίδευση Σκαπανικής να υλοποιείται είτε συνεχόμενα, ως ενιαία Εκπαιδευτική Δράση, είτε ως δύο Εκπαιδευτικές Ενότητες (Αγγλική και Γαλλική Σκαπανική) 

Β. Η μέχρι σήμερα Ειδική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σκαπανικής τροποποιείται σε Εκπαίδευση Προσωπικού Σκαπανικής του Κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης, η οποία απευθύνεται σε πτυχιούχους της Εκπαίδευσης Σκαπανικής που επιθυμούν να μετέχουν ως παραστάτες σε Εκπαιδεύσεις Σκαπανικής.

Η Σκαπανική αποτελεί σημαντικό στοιχείο των προσκοπικών γνώσεων υπαίθριας ζωής, που δίνει νέες γνώσεις, αναπτύσσει ικανότητες και βελτιώνει συμπεριφορές. Με τις πιο πάνω τροποποιήσεις επιθυμούμε να δώσουμε την ευκαιρία στα Ενήλικα Στελέχη μας να γνωρίσουν σε βάθος το αντικείμενο αυτό και να το μεταδώσουν στα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές μας.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 67_2018.pdf
ΑΝ.67_ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ.pdf