Η Προσκοπική Μέθοδος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/07/2018
A/A: 63 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Απριλίου 2018 ενέκρινε το έντυπο «Η Προσκοπική Μέθοδος» το οποίο επισυνάπτεται την παρούσα.

Η συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζει την Προσκοπική Μέθοδο όπως αναθεωρήθηκε στο 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο το 2017, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες εκδόσεις της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης, τα Πορίσματα του 1ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, τις τάσεις και τις συνθήκες που επηρεάζουν τους νέους σήμερα, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες για τον 21ο αιώνα.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται το νέο στοιχείο «Διάδραση με την Κοινωνία» της Προσκοπικής Μεθόδου, το οποίο συμπληρώνει ουσιαστικά και τυπικά την παρέμβαση του Προσκοπισμού στα κοινωνικά δρώμενα και την επιρροή της Κοινωνίας στον Προσκοπισμό. Αποτυπώνεται δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση που ασκεί παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό ρόλο στα Μέλη της Προσκοπικής Κίνησης και ταυτόχρονα συμβάλλει στο κοινωνικό έργο και στην προσφορά στην Κοινωνία.

Επίσης, η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για όλους μας στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου της Προσκοπικής Μεθόδου στην ανάπτυξη των νέων.

Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη για τη μετάφραση του εντύπου από το πρωτότυπο έγγραφο του 41ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Συνεδρίου.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63_2018.pdf
ΑΝ.63_Η ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ.pdf