Εκδήλωση ενδιαφέροντος Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της Εφορείας Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/06/2018
A/A: 55 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων

Η Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. τα τελευταία χρόνια καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των Προσκοπικών μας Κέντρων, τόσο από την πλευρά της βελτίωσης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους όσο και στην περαιτέρω δημιουργία σημείων εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο να συγκροτηθεί μια Ομάδα Εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με τα προαναφερθέντα και θα υποστηρίζει τον Έφορο Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. και τους Αρχηγούς των Προσκοπικών Κέντρων.

Όσα Ενήλικα Μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας παρακαλούνται να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους με απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στον Έφορο Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. κ. Βαλεντίνο Μαντζούτσο (campsites@sep.org.gr), αναγράφοντας τον τόπο διαμονής τους και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Ομάδα Εργασίας θα εκτιμηθούν:
Προσκοπική εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σε θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, βελτίωση υποδομών κ.λπ., 
Φοιτητές ή επαγγελματίες στον τουρισμό
Ενεργή ενασχόληση σε Τμήμα, Σύστημα, Εφορεία ή Ένωση Παλαιών Προσκόπων,
Ουσιαστική δυνατότητα διάθεσης χρόνου και
Δυνατότητα μετακίνησης (κατά περίπτωση).

Μετά την αξιολόγηση θα ζητηθεί από την Κεντρική Διοίκηση και η σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Συστήματος ή του Προϊστάμενου Εφόρου.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Έφορο Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. κ. Βαλεντίνο Μαντζούτσο (τηλ. 6932831221, campsites@sep.org.gr).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 55_2018.pdf