Οδηγίες Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2018
A/A: 8 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η παρούσα αποτελεί την πρώτη από μία σειρά Εγκυκλίων που θα εκδοθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και αφορά στη συμμόρφωση όλων των Κλιμακίων και Ενήλικων Μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Καταγράφονται οι πρώτες ενέργειες, οι οποίες άμεσα πρέπει να υλοποιηθούν:
1. Οι Ανακοινώσεις ή Εγκύκλιοι που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνουν ονόματα ή/και άλλα προσωπικά στοιχεία Μελών μας (Ανακοινώσεις Επιτυχόντων στην Εκπαίδευση, Ανακοινώσεις χορήγησης/άρσης Εντολών Διοίκησης, Εγκύκλιοι Ονομασίας Προσκόπων Έθνους, Εγκύκλιοι Ανακήρυξης Προσκόπων του Κόσμου, Ανακοινώσεις απονομής πτυχίων Δ.Δ. κ.λπ.), δεν πρέπει να αναπαράγονται στα social media που χρησιμοποιούν τα Προσκοπικά Κλιμάκια. Επίσης, συνιστάται οι ανωτέρω ανακοινώσεις να μην αναρτώνται και να μην αναπαράγονται στους προσωπικούς λογαριασμούς σε social media των Μελών και Στελεχών μας.

2. Οι Ιατρικές Δηλώσεις / Βεβαιώσεις Κατάστασης Υγείας που ζητούνται από τα μέλη του Σ.Ε.Π. ετησίως ή με αφορμή την πραγματοποίηση κάποιας πολυήμερης ή/και Πανελλήνιας Δράσης θα πρέπει να καταστρέφονται με ευθύνη του Αρχηγού του Τμήματος ή του Αρχηγού της Δράσης αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η δράση ή λήξει η προσκοπική χρονιά για την οποία χορηγήθηκαν.

3. Για όλα τα Μέλη, ενήλικα και ανήλικα, θα πρέπει να τηρούνται οι αιτήσεις εγγραφής (διατίθενται από το Προσκοπικό Πρατήριο) υπογεγραμμένες όπως προβλέπεται (τα Ενήλικα Μέλη και Στελέχη υπογράφουν μόνοι τους, για τα ανήλικα Μέλη υπογράφουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη συμπλήρωση της προτίμησης του Ενηλίκου Μέλους ή του γονέα / κηδεμόνα του ανηλίκου Μέλους αναφορικά με τη χρήση φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζεται το Μέλος.

4. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των Προσκοπικών Δράσεων δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζονται μεμονωμένα πρόσωπα (κυρίως ανήλικων) Μελών, εφόσον δεν υπάρχει η σχετική συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα τους. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αναρτώνται και να αναπαράγονται στα social media που χρησιμοποιούν τα Προσκοπικά Κλιμάκια φωτογραφίες που απεικονίζουν ευδιάκριτα πρόσωπα ανηλίκων Μελών. Χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων μπορούν να δημοσιεύονται μόνο ολιγάριθμες φωτογραφίες από δράσεις με σκοπό την προβολή του προσκοπικού έργου, χωρίς να διακρίνονται πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πριν από τυχόν δημοσίευση φωτογραφιών να έχουν ενημερωθεί οι εικονιζόμενοι ή οι γονείς / κηδεμόνες τους ότι φωτογραφίες από τις δράσεις μπορεί να αναρτηθούν στο διαδίκτυο για σκοπούς προβολής της δράσης. 

5. Όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιέχονται στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Σ.Ε.Π. (e-sep, e-training, e-mathaino, e-finance κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε άλλους, πλην των εχόντων δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά (Αρχηγοί Συστημάτων, Περιφερειακοί Έφοροι, Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. και Στελέχη του προσωπικού Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.), δεν επιτρέπεται να αναρτώνται σε οποιοδήποτε λογαριασμό social media (Προσκοπικών Κλιμακίων ή φυσικών προσώπων) και δεν επιτρέπεται να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 


Αγαπητοί μου,

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των ανήλικων αλλά και ενήλικων Μελών μας. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε όλοι με την δέουσα προσοχή στα θέματα που αφορούν στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8_2018.pdf