Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/04/2018
A/A: 508 / 2018

Προκήρυξη

ΠροκήρυξηΑνοικτού Διαγωνισμού

γιατην προμήθεια συμπληρωματικών ειδών

της Νέας Προσκοπικής Στολής

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα και απεικονίζονται στα συνημμένα Παραρτήματα και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋπόθεσης της παρούσας να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο ή μέρος των ειδών, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 210.7290046, 210.7231218), μέχρι την Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00.

1. Αντικείμενο Προμήθειας
Α. ΜΑΚΟ ΜΠΛΟΥΖΕΣ (T-shirts), συνολικής ποσότητας πέντε χιλιάδων (5.000) τεμαχίων, η οποία κατανέμεται ως ακολούθως:
Δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) τεμάχια κίτρινα T-shirts (το πλησιέστερο του pantone 14-1064 tpx saffron), για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, με δύο (2) εκτυπώσεις μονόχρωμες και στρογγυλή λαιμόκοψη, όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Α,
Χίλια οκτακόσια (1.800) τεμάχια πράσινα T-shirts (το πλησιέστερο του pantone 18-5624 tpx shadyelade), για παιδιά ηλικίας 11-15 ετών, με δύο (2) εκτυπώσεις μονόχρωμες και στρογγυλή λαιμόκοψη, όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Α,
Πεντακόσια (500) τεμάχια κόκκινα T-shirts (το πλησιέστερο του pantone 18-1550 tpx aurora red), για εφήβους ηλικίας 15-18 ετών, με δύο (2) εκτυπώσεις μονόχρωμες και στρογγυλή λαιμόκοψη, όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Β και
Πεντακόσια (500) τεμάχια μπλε T-shirts (το πλησιέστερο του pantone 18-4051 tpx strong blue), για ενηλίκους, με δύο (2) εκτυπώσεις μονόχρωμες και στρογγυλή λαιμόκοψη, όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Β.
Οι εκτυπώσεις θα είναι μονόχρωμη ανεξίτηλη μεταξοτυπία με επεξεργασία σε φούρνο με δύο (2) εναλλακτικούς τύπους χρωμάτων (α) με χρώμα τύπου υδρόχρωμα που κατά την επεξεργασία ψησίματος σε φούρνο περνάει στην ίνα του ρούχου ή (β) με χρώμα τύπου plastisol. Οι διαστάσεις, η γραμματοσειρά και το σήμα για τις εκτυπώσεις θα δοθούν από το Σ.Ε.Π. και μετά από την κατάθεση σχετικού  δείγματος  θα αποφασιστεί η τελική προδιαγραφή των εκτυπώσεων.
Η σύνθεση του υφάσματος των T-shirts θα είναι 100% Βαμβακερό σεμί πενιέ ανεξίτηλο, 150 γραμ.
Οι ανωτέρω ποσότητες ενδέχεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, μετά από έγγραφη επικοινωνία του Σ.Ε.Π. και του προμηθευτή.

Β. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ (polo shirts), συνολικής ποσότητας εξακοσίων (600) τεμαχίων, ως ακολούθως:
Εξακόσια (600) τεμάχια μπλε polo shirts (το πλησιέστερο του pantone 18-4051 tpx strong blue), για ενηλίκους, με δύο (2) κεντήματα μονόχρωμα (ένα στο στήθος αριστερά το Προσκοπικό έμβλημα μεγέθους 4-5 εκατοστά και ένα στο δεξί μανίκι η φράση «#scoutsofgreece» πλάτους 6-8 εκατοστών και ύψους 1-1,5 εκατοστών), όπως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα Γ.
Οι διαστάσεις, η γραμματοσειρά και το σήμα για τα κεντήματα θα δοθούν από το Σ.Ε.Π. και μετά από την κατάθεση σχετικού  δείγματος  θα αποφασιστεί η τελική προδιαγραφή των κεντημάτων.
Η σύνθεση του υφάσματος των polo shirts θα είναι 100% Βαμβακερό ringspoon πενιέ ανεξίτηλο, 170 γραμ.
Η ανωτέρω ποσότητα ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως, μετά από έγγραφη επικοινωνία του Σ.Ε.Π. και του προμηθευτή.

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των συμπληρωματικών ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

4. Χρόνος Παράδοσης 
Η παράδοση των συμπληρωματικών ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής θα γίνει τμηματικά σε διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Προσφορά 
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης 
β) η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

6. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
β) Κατάλογο των κύριων πελατών τους.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους..

8. Ειδικοί Όροι
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη και η δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών :
α)  Συμφωνία στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.
β)  Τήρηση αποθήκης με όλα τα είδη. 
γ)  Ενημέρωση με μηχανογραφικές καταστάσεις προς τους υπευθύνους του Σ.Ε.Π., ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί, με διάφορα στοιχεία όπως π.χ. αναλυτικά υπόλοιπα αποθήκης κατά είδος και μέγεθος, αναφορές πωλήσεων κατά είδος, μέγεθος και χρονική περίοδο, αναφορές πωλήσεων κατά είδος και χρονική περίοδο, αναφορές πωλήσεων κατά κατάστημα, είδος και χρονική 
δ) Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛ.Ο.Τ με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 ή άλλο παρόμοιο. 

9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι),  από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

10. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον προμηθευτή που θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

11. Δείγματα
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, να υποβάλει στο Σ.Ε.Π.:
α) Εργαστηριακά δείγματα σε ύφασμα παραγωγής (10 x 20 cm) προς έγκριση χρωματισμού, βασισμένα στα δοθέντα χρώματα Pantone και σε πρότυπο που θα δοθεί από το  Σ.Ε.Π.
β) Δείγμα προϊόντος, σε ύφασμα ίδιου βάρους και σύνθεσης με το τελικό, το οποίο αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από το Σ.Ε.Π., θα αποτελέσει πρότυπο δείγμα για τη ραφή των ειδών, βάσει του οποίου θα γίνει η παραγωγή και η οριστική παραλαβή.
γ) Τελικά δείγματα προϊόντος, σύμφωνα με την προδιαγραφή, τα εγκεκριμένα χρώματα και τα μεγέθη, τα οποία αφού ελεγχθούν θα αποτελέσουν πρότυπα δείγματα βάσει του οποίων θα γίνει η παραγωγή και η οριστική παραλαβή.
Το Σ.Ε.Π. θα παραδώσει στον προμηθευτή μεγεθολόγιο ανά χρώμα, το αργότερο 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για το ήμισυ της συνολικής ποσότητας. Το μεγεθολόγιο ανά χρώμα, για την υπόλοιπη ποσότητα, θα παραδοθεί στον προμηθευτή εντός έξι (6) έως εννέα (9) μηνών από την οριστική παραλαβή της αρχικής ποσότητας. 

12. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
Για την πρώτη παράδοση η ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού προηγηθεί δειγματοληψία για εργαστηριακό και μακροσκοπικό έλεγχο. Για τις επόμενες παραδόσεις θα γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος και εφόσον προκύψει διαφορά του προς παράδοση δείγματος από το πρότυπο δείγμα, τότε θα γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος. 
Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται είτε από το αρμόδιο προσωπικό του Σ.Ε.Π. είτε από αρμόδιο φορέα. Προκειμένου να εφαρμοστεί δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος, η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνεται ανά είδος. Το σχήμα δειγματοληψίας θα είναι αυτό της μονής.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών ειδών βρίσκεται εντός του ορίου AQL 2,5% η παρτίδα των ειδών θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιδιορθώσει ή ακόμα και να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη. Ο καθορισμός του ορίου δεν δίνει το δικαίωμα στον προμηθευτή να προμηθεύει εν γνώσει του ελαττωματικά είδη μέσω συστηματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών ειδών υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί, τότε η παρτίδα απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των ελαττωματικών ειδών θα γίνει βάσει των προβλεπομένων του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου.
Στην περίπτωση του εργαστηριακού ελέγχου λαμβάνονται τυχαία δύο (2) όμοια δείγματα και αποστέλλονται σε εργαστήριο αναγνωρισμένου κρατικού φορέα επιλογής του Σ.Ε.Π. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές δοκιμές που αναφέρονται στην ποιότητα των υφασμάτων (σύνθεση και βάρος), στα χρώματα και στην ποιότητα των εκτυπώσεων και κεντημάτων. Αν τα παραδοθέντα είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται και στον προμηθευτή θα επιβάλλονται κυρώσεις ως αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
Ο δαπάνες των εργαστηριακών δοκιμών σε όλα τα στάδια βαρύνουν τον προμηθευτή.

13. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του προμηθευτή των όρων και συμφωνιών υποχρεώνει τον προμηθευτή να αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί.
Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εμπορευμάτων ή την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών εμπορευμάτων, πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα επί της συνολικής αξίας εκάστης παραγγελίας που παρουσιάζει καθυστέρηση, σε ποσοστό 0,40% για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και μέχρι τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, ήτοι 12% συνολικά. Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται άσχετα από το εάν το Σ.Ε.Π. υπέστη εξ αυτής ζημία. 
Οι εγκρίσεις δειγμάτων από το Σ.Ε.Π. θα γίνονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους. Επιπλέον καθυστέρηση εκ μέρους του Σ.Ε.Π. δεν βαρύνει τον προμηθευτή και δεν επιφέρει ρήτρα.
Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καθυστέρησης, το Σ.Ε.Π. δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

14. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό, μετά από την καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, η οποία θα επιβεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορές για τους εξής εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
α) Προκαταβολή με την παράδοση του μεγεθολογίου από το Σ.Ε.Π. και εξόφληση του υπολοίπου με δύο επιταγές τριών (3) και έξι (6) μηνών από την παράδοση των ειδών
β) Εξόφληση με επιταγή έξι (6) μηνών από την παράδοση των ειδών 
Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να προταθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και θα αξιολογηθούν από το Σ.Ε.Π.

15. Εγγύηση
Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδώσει στο Σ.Ε.Π., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεών του από την παρούσα, εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της αξίας της παρούσας σύμβασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη συνολική αξία των πωλούμενων ειδών. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον προμηθευτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της σύμβασης και την παράδοση των συμπληρωματικών ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής στο Σ.Ε.Π. από τον προμηθευτή και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις του Σ.Ε.Π. κατά του προμηθευτή εκ της παρούσας. Η εγγυητική αυτή θα καταπίπτει σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί. 

Ακολουθούν τα Παραρτήματα Α, Β και Γ με την απεικόνιση των συμπληρωτικών ειδών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.


Επισυνάψεις

508_23.4.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ.pdf