Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 20/04/2018
A/A: 39 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας, ο οποίος εγκρίθηκε στις συνεδριάσεις 24ης Φεβρουαρίου και 28ης Μαρτίου 2018 του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και ο οποίος διέπει την εν γένει εικόνα και επικοινωνία, αλλά και εξωστρέφεια όλων των Προσκοπικών Κλιμακίων του Σ.Ε.Π. 

Επιδίωξη των Δημοσίων Σχέσεων - σ’ όλα τα Προσκοπικά Κλιμάκια - είναι η διαφύλαξη και προαγωγή της καλής εικόνας της Προσκοπικής Κίνησης στην κοινωνία με στόχο την προσέλκυση νέων ανηλίκων μελών καθώς και ενηλίκων στελεχών και την επίτευξη συνεργασιών με τις Αρχές του Κράτους, καθώς και Κοινωνικούς και Θεσμικούς Φορείς. 

Στον παρόντα Κανονισμό περιλαμβάνονται:
α) Ως Παράρτημα 2, ο «Οδηγός Επικοινωνίας με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», το οποίο αντικαθιστά το Παράρτημα 11-Α του Κανονισμού Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων,
β) Το Μέρος 2ο «Σχέσεις με την Κοινωνία», το οποίο αντικαθιστά τα κεφάλαια 1, 2, 3, τις παραγράφους 4.2 και 4.3 του Μέρους 5ου και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. και
γ) Το Μέρος 3ο «Παρουσία του Σ.Ε.Π. στο Διαδίκτυο», το οποίο αντικαθιστά το Μέρος 6ο του Κανονισμού Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Επίσης, στον παρόντα Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί ως Παραρτήματα ανανεωμένα και επικαιροποιημένα α) το Εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης» και β) ο «Οδηγός Λογοτύπου», τα οποία είχαν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι κανόνες αλληλογραφίας και εθιμοτυπίας, οι προδιαγραφές εφαρμογής του λογοτύπου και του εμβλήματος του Σ.Ε.Π. σε έντυπα, επιγραφές κ.λπ., υποδείγματα αλληλογραφίας και ό,τι άλλο σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την εικόνα του Σ.Ε.Π., περιγράφονται εκτός από τον παρόντα Κανονισμό, στον Κανονισμό Διοίκησης και στον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. 

Ο νέος Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π., πάντα με γνώμονα την ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη, πρόοδο και ανάπτυξη της Κίνησης.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39_2018.pdf
Κανονισμός Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας.pdf