Σύνδεσμος Διεθνών Σχέσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/04/2018
A/A: 35 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο αρκετά Προσκοπικά Τμήματά μας προγραμματίζουν και πραγματοποιούν διεθνείς δράσεις, ενώ άλλα φιλοξενούν αδελφούς μας από το εξωτερικό που θέλουν να γνωρίσουν την όμορφη πατρίδα μας, μετουσιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αίσθηση της διεθνούς αδελφότητας και αλληλεγγύης.

Για τον λόγο αυτό και σε εφαρμογή του σχετικού κανονισμού κρίνεται απαραίτητη, η ενεργοποίηση του «Συνδέσμου Διεθνών Σχέσεων» σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία, ο οποίος - ως συνδετικός κρίκος - θα συνεργάζεται με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και τον προϊστάμενό του Έφορο για θέματα που σχετίζονται με τις Διεθνείς Σχέσεις του Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, η ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων γίνεται σε Βαθμοφόρο ο οποίος διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
γνωρίζει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, 
έχει γνώσεις της γαλλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας,
έχει εμπειρία σε διεθνείς δραστηριότητες,
έχει παρακολουθήσει Ειδική Εκπαίδευση Διεθνών Σχέσεων (παρέχεται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε συνεργασία με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.).

Αναφορικά με την Ειδική Εκπαίδευση Διεθνών Σχέσεων, η Γενική Εφορεία θα μεριμνήσει σε σύντομο χρόνο για την πραγματοποίησή της.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, ο Σύνδεσμος Διεθνών Σχέσεων: 
επικοινωνεί με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και συνεργάζεται άμεσα με τον Σύμβουλο - Έφορο Διεθνών Σχέσεων για θέματα Διεθνών Σχέσεων που αφορούν στην Εφορεία του και ενημερώνει άμεσα τον Περιφερειακό του Έφορο, 
συνεργάζεται με τους Βαθμοφόρους των Συστημάτων για την ανάπτυξη της Παγκόσμιας Συναδέλφωσης και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων των Τμημάτων, 
συνεργάζεται στενά με τους Βαθμοφόρους των Τμημάτων που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ταξίδι στο εξωτερικό και τους βοηθά και συμβουλεύει για την από κάθε πλευρά άρτια προετοιμασία του ταξιδιού, 
συμμετέχει στα σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιεί η Εφορεία Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας, 
τηρεί τις οδηγίες του Σ.Ε.Π. σχετικά με τις Διεθνείς Δράσεις που περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό, 
συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των Προσκοπικών Κέντρων του Σ.Ε.Π. ή άλλους φορείς, ρυθμίζει ότι σχετικό με την φιλοξενία σ' αυτά Τμημάτων ξένων Προσκοπικών Οργανώσεων και συμβάλλει στον καταρτισμό προγραμμάτων υποδοχής, κινήσεων και διευκολύνσεων των ξένων επισκεπτόμενος το χώρο διαμονής τους, 
προτείνει στην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Βαθμοφόρους κατάλληλους να εκπροσωπήσουν το Σ.Ε.Π. σε Διεθνείς Εκδηλώσεις (Σεμινάρια και λοιπές Δράσεις), 
ενημερώνει τακτικά την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και τον Περιφερειακό του Έφορο για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του για τα οποία έχει σχηματίσει προσωπική εμπειρία και γνώμη.

Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι να δηλώσουν, μέχρι την Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, τον Βαθμοφόρο που θα εκτελεί τα χρέη του Συνδέσμου Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο (email: ic.s@sep.org.gr, τηλέφωνο: 6947828067) αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας του Βαθμοφόρου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνία και email). 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35_2018.pdf