Συγκρότηση 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/02/2018
A/A: 3 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε τη συμμετοχή στο προσεχές 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο των αναδεδειγμένων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.), Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.), καθώς και των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ως Συνέδρων, με δικαίωμα ψήφου.

Η απόφαση αυτή τροποποιεί τον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 7ο – Κεφ. 1 παρ. γ) και αφορά μόνο στο προσεχές Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του θέματός του και της προσπάθειας να καταστούν κοινωνοί και συμπαραστάτες στο αύριο του Ελληνικού Προσκοπισμού όλα τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι να ενημερώσουν και να διευκολύνουν τα ανωτέρω Μέλη Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση 125/1_19.12.2017, σε περίπτωση που κάποιο εκ των ανωτέρω Μελών Ε.Π.Π. ή Ε.Κ.Σ. κωλύεται να παρευρεθεί στο 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, τότε δύναται να αντικατασταθεί ως Σύνεδρος, με μέριμνα της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί (28.2.2018).

Παρακαλώ όλους για την πιστή εφαρμογή της Εγκυκλίου.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2018.pdf