ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 12/02/2018

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 7.7.2017 έως 10.12.2017


Πρακτικό 17 / 07.07.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99/28.5.2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, περί παροχής εξουσιοδοτήσεων 
Ορισμός έμμισθου στελέχους Κεντρικής Διοίκησης για τη γραμματειακή υποστήριξη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης 
Σύνθεση Γενικής Εφορείας 2017 – 2019
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 78/10.7.2017)
Έγκριση πίνακα προμηθευτών Κεντρικής Διοίκησης 
Έγκριση δαπάνης σίτισης συμμετεχόντων στην Κατασκήνωση Λυκοπούλων της Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»
Ανάθεση διαγωνισμού σίτισης των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» -Αρ. Πρωτ. 601/7.6.2017
Ανάθεση διαγωνισμού μετακινήσεων των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» -Αρ. Πρωτ. 602/7.6.2017 
Ανάθεση διαγωνισμού αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» -Αρ. Πρωτ. 707/22.6.2017
Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου για απασχόληση στο Προσκοπικό Πρατήριο με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός μηνός
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 174/30.11.2015 και εν μέρει της υπ’ αριθμ. 190/18.12.2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάργησης της θέσης του Επιμελητή Ακίνητης Περιουσίας 
Συζήτηση για την επαναλειτουργία της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης
Λήψη απόφασης για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες κατά του περιοδικού HUSTLER
Έγκριση διαδικασίας για την κατοχύρωση του σήματος Προσκοπικού Δικτύου στην αρμόδια Επιτροπή Σημάτων
Ανάθεση ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Ε.Π. χρήσης 2017 σε Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών 
Έγκριση εκταμίευσης ποσού από τον ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρείται στην ALPHA BANK
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» και υποβολής αιτήματος συνδιοργάνωσης και χρηματοδότησης από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. 


Πρακτικό 18/ 02.08.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 87/11.8.2017)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 88/11.8.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Οικονομική Ενημέρωση 
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής Μέλους Σ.Ε.Π. 2017-2018 
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» 
Τροποποίηση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τη συνεργαζόμενη με το Σ.Ε.Π. λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία
Έγκριση δικαστικών ενεργειών κατά του Δήμου Φιλώτα
Σύσταση Επιτροπής για τη συμμετοχή του Σ.Ε.Π. στη δημόσια διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς για το «Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων: ‘17 – ‘27»
Διαγραφή από το μητρώο Ακινήτου Περιουσίας και το Ε9 του ακινήτου με Α.Τ.Α.Κ. 01111056116, οικοπέδου 6.000 τ.μ. μετά κτηρίων 150 τ.μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Σερρών – Νομού Σερρών 


Πρακτικό 19 / 30.08.2017
Έγκριση παραλαβής ειδών νέας Προσκοπικής Στολής
Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων για απασχόληση στο Προσκοπικό Πρατήριο με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.


Πρακτικό 20 / 15.09.2017
Συζήτηση σχετικά με τη διαρροή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου


Πρακτικό 21 / 22.09.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 100/27.9.2017)
Έγκριση κατάθεσης της πρότασης του Σ.Ε.Π. στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς για το «Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων: ‘17 – ‘27» 
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού με την Α.Ε.Ξ.Ε. ΤΙΤΑΝΙΑ για τη φιλοξενία της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών, 19-24/10/2018 
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας φύλακα ΠΥ-ΒΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας Διευθυντή Λειτουργιών για χρονικό διάστημα ενός έτους 
Λήψη απόφασης επί αιτημάτων Μελών Γ.Σ. για χορήγηση αντιγράφων εισερχόμενης αλληλογραφίας του Σ.Ε.Π.
Συζήτηση σχετικά με τη διαρροή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Έγκριση νέων εντύπων επικοινωνιακού υλικού
Έγκριση σύνθεσης Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου
Έγκριση συγκρότησης και σύνθεσης Επιτροπής Ανάδειξης Προσκοπικής Ιστορίας
Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό 
Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ grant
Ορισμός Αρχηγού της Ελληνικής Αποστολής για το 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη (ΗΠΑ 2019) 


Πρακτικό 22 / 16.10.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 107/18.10.2017)
Έγκριση διακριτικών σημάτων Συστημάτων, Εφορειών, Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων & Ειδικοτήτων για την Προσκοπική Στολή
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 106/18.10.2017)
Έγκριση αναστολής λειτουργίας Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Προσκόπων Βύρωνα (Εγκύκλιος: 14/18.10.2017)
Έγκριση προϋπολογισμού Εφορειών Γενικής Εφορείας Δ΄ τριμήνου 2017
Έγκριση προϋπολογισμού 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών
Έγκριση πρότασης ανάπτυξης – αναβάθμισης – βελτίωσης εγκαταστάσεων και λειτουργίας του Π.Κ. Παράδεισος (master plan 2) και παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή του φακέλου και την έκδοση άδειας δόμησης από την αρμόδια πολεοδομία 
Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου για απασχόληση στο Προσκοπικό Πρατήριο με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός μηνός
Έγκριση τροποποίησης ωραρίου υπαλλήλων Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου Προσκοπικού Πρατηρίου για χρονικό διάστημα δύο μηνών
Έγκριση αύξησης αποδοχών υπαλλήλου Κεντρικής Διοίκησης 
Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης ακινήτου στον Βάμο Αποκορώνου για χρήση από την Ε.Π.Π. Χανίων
Έγκριση σύνθεσης Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων
Έγκριση σύνθεσης Επιτροπής Προσκοπικού Πρατηρίου
Έγκριση Προϋπολογισμού 36ης Πανελλήνιας Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων
Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Διεθνών Σχέσεων στον Α’ Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Έγκριση αιτήματος διευκόλυνσης της απογραφής των μελών της Π.Ε. Λέσβου για την προσκοπική χρονιά 2017-2018


Πρακτικό 23/ 06.11.2017
Αποδοχή παραιτήσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά τους
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλους Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Ανακοίνωση: 115/10.11.2017)
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Έγκριση συγκρότησης και σύνθεσης Επιτροπής βελτίωσης Προσκοπικής Στολής 
Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση έρευνας για τις τάσεις και θέσεις της Νέας Γενιάς 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 119/16.11.2017)
Έγκριση παραρτήματος στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών «Οπτικοποίηση Προσκοπικής Στολής και τοποθέτησης Διακριτικών και Σημάτων» 
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παράτασης της παραχώρησης ακινήτου στο Μεσολόγγι 
Έγκριση πρότασης συμβιβασμού της δικαστικής διένεξης Σ.Ε.Π. - Δήμου Βύρωνα


Πρακτικό 24/ 15.11.2017
Ενημέρωση για τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού Σ.Ε.Π. 2018-2027
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 119/16.11.2017)
Έγκριση προκήρυξης πρόσληψης στελέχους «Διαχειριστής Εθελοντών» (Volunteers Manager) για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο «Time to be Welcome»
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου Οικονομικής Υπηρεσίας
Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό


Πρακτικό 25 / 10.12.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση δικαστικών ενεργειών κατά του Δήμου Αλμυρού και του Δήμου Σουφλίου
Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 123/11.12.2017)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 126/21.12.2017 & 3/10.1.2018 & 17/1.2.2018)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση ίδρυσης Ε.Π.Π. Αγίας Τριάδος Βύρωνα και Ε.Π.Π. Αγίας Παρασκευής (Εγκύκλιος: 18/21.12.2017)
Έγκριση Διακριτικών και Σημάτων Προσκοπικής Στολής
18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο – Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής, χρόνος & τόπος διεξαγωγής, θέματα Συνεδρίου 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 15ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT – Ισλανδία 2017 
Έγκριση Προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο Roverway – Ολλανδία 2018 
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης εκμίσθωσης χώρου εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
Έγκριση πρόσληψης στελέχους «Διαχειριστής Εθελοντών» (Volunteer Manager) για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο «Time to be Welcome» - Προκήρυξη με αρ. πρωτ. 1251/16.11.2017 
Εγγραφή διατελέσαντος Μέλους Δ.Σ. στο Μητρώο των Τακτικών Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (άρθρο 8 παρ. 1Αγ) (Ανακοίνωση: 124/13.12.2017)
Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση έρευνας με θέμα «Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα» 
Έγκριση προγραμματισμού συνεδριάσεων Δ.Σ. Α’ εξαμήνου 2018 
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας υπαλλήλου Προσκοπικού Πρατηρίου για χρονικό διάστημα ενός μηνός
Έγκριση υποβολής Υποψηφιότητας στα βραβεία Responsible Business Awards 2018, στην ενότητα «ΜΚΟ της Χρονιάς»
Έγκριση δικαστικών ενεργειών κατά του Δήμου Μεσσήνης


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017.pdf