Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Αρμενίων Προσκόπων HOMENETMEN-H.A.S.K. Ελλάδος

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/12/2016

Νέο


Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και των Αρμενίων Προσκόπων Homenetmen-H.A.S.K. Ελλάδος (Α.Π.Ε), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M), υπεγράφη τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π , το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία των υπαρχόντων Συστημάτων των Αρμενίων Προσκόπων, αλλά και αυτών που πρόκειται στο μέλλον να ιδρυθούν. Το Σύμφωνο υπέγραψαν εκ μέρους του Σ.Ε.Π. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Λυγερός και ο Γενικός Έφορος κ. Θεόδωρος Κεφαλάς και  μέρους των Α.Π.Ε.- Homenetmen-H.A.S.K ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ο κ. Σαρκίς Αγαμπατιάν και η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ακνές Τοκατλιάν-Σιραπιάν.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκ μέρους του Σ.Ε.Π.  οι κ.κ. Ι. Κασμίρογλου -Αντιπρόεδρος, Ν. Χαλιάσος - Γενικός Γραμματέας, Ν. Ευσταθίου - Μόνιμος Βοηθός Γενικός Έφορος, Μ. Κωστάκος – Περιφερειακός Έφορος Σαρωνικού και ο Θ. Καραϊλανίδης – Βοηθός Π.Ε. Σαρωνικού και εκ μέρους των Αρμενίων Προσκόπων Homenetmen-H.A.S.K.Ελλάδος (Α.Π.Ε) οι κ.κ. Γ. Τζανικιάν – Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Κ. Αλγιανακιάν – Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου, Μ. Μικαελιάν – Έφορος Αρμενίων Προσκόπων Ελλάδος, και τα μέλη του Δ.Σ.(Α.Π.Ε) Χ. Μανουκιάν & Χ. Μινασιάν.

Οι Αρμένιοι Πρόσκοποι του Homenetmen λειτουργούν Προσκοπικά Συστήματα στην Ελλάδα από το 1923. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διαχρονικά συμπαραστάθηκε στα δύσκολα χρόνια και στην προσπάθεια για τη διατήρηση του Αρμενικού Προσκοπισμού, συνεργαζόμενο με τις Αρχές του Homenetmen και της Αρμενικής Κοινότητας. Με τον παρόν σύμφωνο συνομολογήθηκε η υπαγωγή των Προσκοπικών Συστημάτων και των μελών των Α.Π.Ε.-Homenetmen-H.A.S.K στο Σ.Ε.Π., ως ισότιμα μέλη με τα υπόλοιπα μέλη του Σ.Ε.Π. Τα  δύο (2) Προσκοπικά Συστήματα Νέου Κόσμου και Νίκαιας των Α.Π.Ε.-Homenetmen-H.A.S.K, εντάσσονται διοικητικά στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Σαρωνικού. Τα Προσκοπικά Συστήματα των Α.Π.Ε.-Homenetmen-H.A.S.K που θα ιδρυθούν στο μέλλον θα ακολουθούν τη διαδικασία αναγνώρισης που περιγράφεται στον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. και όλα (υπάρχοντα και μελλοντικά) θα έχουν τα ίδια  δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τα κλιμάκια του Σ.Ε.Π. Οι Αρμένιοι Πρόσκοποι Ελλάδος θα μπορούν να φέρουν το σήμα Υπόσχεσης και το εθνικό μαντήλι των Αρμενίων Προσκόπων, καθώς και την ταινία χειρίδος και τα σήματα των δύο ειδικών σχολών του Homenetmen-H.A.S.K (Araradian και Vgayal).

Η ένταξη των Αρμενίων Προσκόπων του Homenetmen-H.A.S.K στη δύναμη του Ελληνικού Προσκοπισμού αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των αισθημάτων αμοιβαίας εκτίμησης, φιλίας και συνεργασίας που συνδέει τους δύο προσκοπικούς οργανισμούς, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην ιστορία της Προσκοπικής Κίνησης.