ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 29/04/2024
A/A: 293 / 2024

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
48ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 115Α’/12.5.2014), καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 48η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης», Αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης», Πτολεμαίων 1, Παγκράτι-Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Σάββατο 25 Μαΐου 2024, ώρα 11.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2023 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2025
4. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 4712/2020


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2023.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023.pdf
ΣΕΠ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023 Β5-Β6-EBITDA-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.pdf
BAKER TILLY_ΣΕΠ Audit Report 2023 (Signed).pdf
2023 - 000 - Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).pdf