Εκπαιδευτική Πρόταση για το Προσκοπικό Πρόγραμμα (2η έκδοση)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/04/2024
A/A: 35 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εκπαιδευτική Πρόταση αποτελεί το βασικό έγγραφο του Σ.Ε.Π. για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού προγράμματος, βασικό ζητούμενο της οποίας αποτελεί το ΕΝΑ Πρόγραμμα που θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη των νέων και εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα Τμήματα, διαθέτοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν διασκεδαστικό και συναρπαστικό.

Λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση της 1ης έκδοσης, καθώς και τις απόψεις συμβουλευτικής ομάδας ειδικών την οποία συνέστησε το Σ.Ε.Π., η 2η έκδοση της Εκπαιδευτικής Πρότασης (Draft2) περιλαμβάνει εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία.
Οι 6 Τομείς Προσωπικής Ανάπτυξης ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Προσκοπισμός καλύπτει συνολικά όλες τις διαστάσεις του ατόμου.
Τα Μονοπάτια σηματοδοτούν τους Εκπαιδευτικούς Στόχους του Προσκοπικού προγράμματος που επιδιώκονται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα Τμήματα.
Οι Ικανότητες εξειδικεύουν ανά Κλάδο τους Εκπαιδευτικούς Στόχους και οριοθετούν το σκοπό του Προσκοπικού προγράμματος.
Οι Προσκοπικές δράσεις που ως Ευκαιρίες Μάθησης 
Τα 4 Πεδία Δράσης είναι 4 ευρείες περιοχές δραστηριοτήτων που καθοδηγούν τη δημιουργία ενός ισορροπημένου προγράμματος σε κάθε Τμήμα.
Οι Ετήσιοι Στόχοι, οι Κύκλοι Προγράμματος και οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι σε κάθε δράση είναι κοινά εργαλεία για τον προγραμματισμό σε όλους τους Κλάδους.

Για τα ηλικιακά όρια των Προσκοπικών Τμημάτων ελήφθησαν υπόψη επιστημονικά δεδομένα και απόψεις. Τα μεθοδολογικά εργαλεία θα εξειδικευθούν με υποστηρικτικό υλικό.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση: 
Εκφράζει το σύνολο των ιδεών που συνιστούν το σκοπό και την ταυτότητα του Ελληνικού Προσκοπισμού, την πρόθεση του για τους νέους και την ελληνική κοινωνία και τους τρόπους με τους οποίους η πρόθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Προσκοπικό πρόγραμμα συμπληρώνει την επίσημη εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 
Θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο Προσκοπισμός, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αναγκών, των επιθυμιών, των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. 
Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Προσκοπικό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες των νέων και το ρόλο που διαδραματίζει ο Προσκοπισμός στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών. 
Μπορεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη προτάσεων συνέργειας με τρίτους. 
Μπορεί να αποτελέσει έγγραφο αναφοράς για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση θα ανακοινοποιηθεί σε επόμενη έκδοση, καθώς επόμενα βήματα θα ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του οδηγού GPS του W.O.S.M., με στόχο τη διετή πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος σε επιλεγμένα Συστήματα από τον Σεπτέμβριο του 2024. 

Τα Ενήλικα Στελέχη μπορούν να αποστέλλουν σχόλια, σκέψεις και παρατηρήσεις για την 2η έκδοση της Εκπαιδευτικής Πρότασης (Draft2) στην Ομάδα Αναθεώρησης, στο mail: [email protected]

Το παραχθέν υλικό και χρήσιμα έγγραφα για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος θα το βρείτε εδώ.

Ευχαριστούμε τα Ενήλικα Στελέχη που στελεχώνουν τις Ομάδες Εργασίας.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝ.35_Εκπαιδευτική Πρόταση ΣΕΠ για το Προσκοπικό Πρόγραμμα (Draft 2).pdf
ΑΝ.35_Παρουσίαση. ΕΝΑ Πρόγραμμα - DRAFT2.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 35_2024_.pdf