ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 08/03/2024
A/A: 186 / 2024

Προκήρυξη


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης για την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού ΣΕΠ (ΦΕΚ 3373Β/2016) και την από 28/01/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΣΗ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμβαση εργασίας: Η φύση της εργασιακής σχέσης είναι αυτή της εξαρτημένης εργασίας υπό την μορφή της απλής ετοιμότητας προς εργασία (αρ.648 επ ΑΚ, αρ.1 Ν. 1876/1990 & αρ.2 επ. ΝΔ 3755/1957), πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Ο φύλακας θα διαμένει εντός του Κέντρου σε οικίσκο που θα τον χρησιμοποιεί για κατοικία του, ή σε περιοχή πλησίον του Κέντρου. 

Περιγραφή Καθηκόντων: Θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Προσκοπικού Κέντρου, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, θα επιθεωρεί (σε συνεργασία με τον Αρχηγό του Κέντρου) τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, θα παρέχει βασικές εργασίες για την ασφάλεια του χώρου (όπου δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις) και θα παρέχει βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των χρηστών του χώρου.

Προσόντα:
Ηλικία 25 ετών και άνω και
Να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Εφόσον είναι ξένος υπήκοος, να έχει νόμιμη άδεια παραμονής & εργασίας στην Ελλάδα, καθώς και να μιλάει και να γράφει την ελληνική γλώσσα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. (Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dxasilidi@sep.org.gr, προσωπικά από τους ενδιαφερόμενους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2169007045.


Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 15.00Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επισυνάψεις

186_08.03.2024_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΚΑ ΠΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.pdf