ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 22/02/2024
A/A: 141 / 2024

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δυνάμει της από 17-02-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την αξιοποίηση ιδιόκτητου ακινήτου του Ιδρύματος επί της οδού Αντιγόνου 48 στη Δράμα, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2169005536), μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 15.00’. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dxasilidi@sep.org.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το προς αξιοποίηση ακίνητο είναι οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 165,37 τ.μ. επί της οδού Αντιγόνου 48 στη Δράμα.
Ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης,
β) η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης και
γ) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Στην προσφορά εκτός από τιμές θα πρέπει ν’ αναγράφονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε έργου, καθώς και η αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τ’ ανωτέρω θ’ αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή. Φάκελοι που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι, δεν αξιολογούνται και θα επιστραφούν στον προσφέροντα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα καταθέσουν έγκαιρα την προσφορά τους.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις,
β) Κατάλογο των κύριων πρόσφατων πελατών τους,
γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αξιοποίησης και
δ) Αναλυτικό κατάλογο του τύπου και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα ενδιαφερόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι), από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Στον ενδιαφερόμενο που θα γίνει η ανάθεση του έργου θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου εφόσον δεν παρέδωσε, δεν τοποθέτησε τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.  

Τηλέφωνο για πληροφορίες 6974377278 (κ. Χαράλαμπος Νασσόπουλος).


Επισυνάψεις

141_22.02.2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ.pdf