Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 13/02/2024
A/A: 83 / 2024

Πρόσκληση


Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος
για την προμήθεια Καπέλου Λυκοπούλου 
της Προσκοπικής Στολής

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προτίθεται να προμηθευτεί Καπέλα Λυκοπούλων της Προσκοπικής Στολής, όπως περιγράφονται στο συνημμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Καπέλου Λυκοπούλου» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 210.7290046), μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 15.00.

1. Αντικείμενο Προμήθειας
Ως αναφέρεται και περιγράφεται στο συνημμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Καπέλου Λυκοπούλου».

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια των ειδών. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαμβάνει Φ.Π.Α.

4. Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση της ποσότητας των καπέλων θα γίνει σε τμηματικές παραδόσεις και θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με σχετικό χρονοδιάγραμμα που θα παραδώσει το Σ.Ε.Π. στον ανάδοχο. 

5. Προσφορά
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά» και ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης 
β) η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

6. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του.
β) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων. 
γ) Αντίγραφα Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων των τριών τελευταίων ετών.
δ) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 
ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
στ) Κατάλογο των κύριων πελατών και προμηθευτών.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα διαγωνιζόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Ειδικοί Όροι
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη και η δυνατότητα παροχής των παρακάτω υπηρεσιών:
α) Συμφωνία στους χρόνους παραδόσεων.
β) Δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με βάσει τις ανάγκες του Σ.Ε.Π. 
γ) Δυνατότητα παράδοσης πατρόν ραφής ανά μέγεθος, σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π.
δ) Πιστοποίηση του ο υποψήφιου προμηθευτή από τον ΕΛ.Ο.Τ με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 ή άλλο παρόμοιο. 

9. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι), από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

10. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και εφόσον οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σταθερές και δεν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος καταγγελίας της συμβάσεως θα μπορεί να επεκταθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.

11. Δείγματα
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, να υποβάλει στο Σ.Ε.Π.:
α) Εργαστηριακά δείγματα σε ύφασμα παραγωγής (10 x 20 cm) προς έγκριση χρωματισμού, βασισμένα στα δοθέντα χρώματα Pantone και σε πρότυπο που θα δοθεί από το Σ.Ε.Π.
β) Τελικό δείγμα προϊόντος, σύμφωνα με την προδιαγραφή και τα εγκεκριμένα χρώματα, το οποίο αφού ελεγχθεί θα αποτελέσει πρότυπο δείγμα βάσει του οποίου θα γίνει η παραγωγή και η οριστική παραλαβή.

Η κατασκευή και η βαφή του υφάσματος παραγωγής θα γίνουν στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας για το σύνολο της προμήθειας. Όλα τα είδη θα προέρχονται από την ίδια παρτίδα υφάσματος και βαφής. 

12. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
Για την παράδοση, η ποιοτική παραλαβή των καπέλων θα γίνει αφού προηγηθεί δειγματοληψία για εργαστηριακό και μακροσκοπικό έλεγχο. 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται είτε από το αρμόδιο προσωπικό του Σ.Ε.Π. είτε από αρμόδιο φορέα. Προκειμένου να εφαρμοστεί δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος, η παράδοση των καπέλων πρέπει να γίνεται ανά είδος. Το σχήμα δειγματοληψίας θα είναι αυτό της μονής.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών καπέλων βρίσκεται εντός του ορίου AQL 2,5% η παρτίδα των ειδών θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη. Ο καθορισμός του ορίου δεν δίνει το δικαίωμα στον προμηθευτή να προμηθεύει εν γνώσει του ελαττωματικά καπέλα μέσω συστηματικής διαδικασίας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ελαττωματικών καπέλων υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί, τότε η παρτίδα απορρίπτεται. Η αξιολόγηση των ελαττωματικών καπέλων θα γίνει βάσει των προβλεπομένων του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ. Εμπορίου.

Στην περίπτωση του εργαστηριακού ελέγχου λαμβάνονται τυχαία δύο (2) όμοια δείγματα και αποστέλλονται σε εργαστήριο αναγνωρισμένου κρατικού φορέα επιλογής του Σ.Ε.Π. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργαστηριακές δοκιμές που αναφέρονται στα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών. Οι δοκιμές γίνονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα αναφερόμενα όρια ανοχής ανά χαρακτηριστικό και ιδιότητα καθορίζουν τις αποκλίσεις που είναι διατεθειμένο να αποδεχτεί το Σ.Ε.Π. Αν τα παραδοθέντα καπέλα παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται και στον προμηθευτή θα επιβάλλονται κυρώσεις ως αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Ο δαπάνες των εργαστηριακών δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής δεσμεύεται να παραδώσει στο Σ.Ε.Π. ρήτρα ηθικού περιεχομένου για τα συνεργαζόμενα με αυτόν εργοστάσια για την παραγωγή των υφασμάτων και του τελικού προϊόντος, καθώς και πιστοποιητικό δημόσιας ελληνικής τελωνειακής αρχής ότι τα καπέλα Λυκοπούλου είναι απαλλαγμένα από αζοχρώματα και αρωματικές αμύνες.

13. Ποινικές Ρήτρες 
Κάθε παράβαση εκ μέρους του προμηθευτή των όρων και συμφωνιών υποχρεώνει τον προμηθευτή να αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί.

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των καπέλων ή την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών καπέλων, πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Σ.Ε.Π. ποινική ρήτρα επί της συνολικής αξίας της παραγγελίας που παρουσιάζει καθυστέρηση, σε ποσοστό 0,40% για κάθε μία ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου και μέχρι τριάντα (30) συνολικά ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, ήτοι 12% συνολικά. Η ποινική ρήτρα θα καταβάλλεται άσχετα από το εάν το Σ.Ε.Π. υπέστη εξ αυτής ζημία. 

Οι εγκρίσεις δειγμάτων από το Σ.Ε.Π. θα γίνονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους. Επιπλέον καθυστέρηση εκ μέρους του Σ.Ε.Π. δεν βαρύνει τον προμηθευτή και δεν επιφέρει ρήτρα.

Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καθυστέρησης, το Σ.Ε.Π. δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

14. Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει με προθεσμιακό διακανονισμό, μετά από την καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καπέλων, η οποία θα επιβεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για τους εξής εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
α) Πληρωμή μετρητοίς (15 ημερών)
β) Επιταγή λήξης 3 μηνών, από κάθε παραλαβή 
γ) Επιταγή λήξης 6 μηνών, από κάθε παραλαβή 

Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να προταθούν από τους ενδιαφερόμενους και θα αξιολογηθούν από το Σ.Ε.Π.

Ακολουθεί το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Καπέλου Λυκοπούλου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

83_13.02.2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΠΕΛΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.pdf
83_13.02.2024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΠΕΛΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΠΕΛΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ.pdf