Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Συστήματος Πυρόσβεσης στο Προσκοπικό Κέντρο Αγίου Ανδρέα»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 20/12/2023
A/A: 681 / 2023

Προκήρυξη


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υλοποίηση του έργου: 
«Κατασκευή Συστήματος Πυρόσβεσης στο Προσκοπικό Κέντρο Αγίου Ανδρέα»

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 37.200,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας στο Προσκοπικό Κέντρο Άγιος Ανδρέα», στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, δηλαδή την προμήθεια και την τοποθέτηση του εξοπλισμού πυρασφάλειας, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2169005536), μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15.00’. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr.

1. Αντικείμενο Προσκλήσεως
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας με βάση την υπάρχουσα μελέτη που ενσωματώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης,   που αφορά στο Προσκοπικό Κέντρο Άγιος Ανδρέας, στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής. 
Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσης, καθώς και η περιγραφή του έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Ισχύς Προσφορών
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει ρητά ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κατάθεσής της.

3. Τιμές Προσφορών
Η προσφερόμενη τιμή από κάθε ενδιαφερόμενο, θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη και δεν θα υπόκειται σε μερική ή ολική αναθεώρηση, μερική ή ολική αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πυρασφάλειας στο Προσκοπικό Κέντρο Άγιος Ανδρέα». Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίνεται για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης). Η τιμή της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ ολογράφως & αριθμητικά και αυτή δεν θα περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (τιμή προ Φ.Π.Α.).

4. Χρόνος Υλοποίησης 
Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

5. Προσφορά 
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και η φράση «προσφορά για ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».
Στην προσφορά εκτός από τις τιμές θα πρέπει ν’ αναγράφονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε έργου, η αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

Όλα τ’ ανωτέρω θ’ αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή. Φάκελοι που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι, δεν αξιολογούνται και θα επιστραφούν στον προσφέροντα.

6. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις,
β) Κατάλογο των κύριων πρόσφατων πελατών τους,
γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,
δ) Αναλυτικό κατάλογο του τύπου και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και
ε) Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α.

7. Αποδοχή Προσφοράς
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα ενδιαφερόμενο θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π., μέσα στην προθεσμία που ισχύει η προσφορά, η οποία είναι δυνατό να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την πρόσκληση για υποβολή προσφορών, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του, να ζητήσει βελτιωμένες προσφορές από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι συμμετέχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π. από τη συμμετοχή τους, έστω και αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

8. Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19.00 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Παγκράτι), από επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.

9. Κατακύρωση – Ανάθεση
Στον ενδιαφερόμενο που θα γίνει η ανάθεση του έργου θα αποσταλεί σχετική επιστολή. Θα πρέπει να προσέλθει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

10. Σύμβαση – Διάρκεια – Παρατάσεις 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το Σ.Ε.Π. θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση. Οι όλες εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν περαιωθεί το ανώτερο εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος. 

11. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου – Επίλυση διαφορών 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου εφόσον δεν παρέδωσε, δεν τοποθέτησε τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

12. Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, κατά τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016, μετά την οριστική παραλαβή τόσο της προμήθειας όσο και των εργασιών τοποθέτησης, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία και είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Σ.Ε.Π. ή στην τελική θέση που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο,
γ) Τιμολόγιο του αναδόχου και
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

13. Πληρωμή Αναδόχου
Ρητά αναφέρεται ότι ενδεχόμενη ματαίωση του έργου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία πριν τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως δε γεννά καμία υποχρέωση του Σ.Ε.Π. έναντι οποιουδήποτε τρίτου, το Σ.Ε.Π. δε απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, ιδίως δε κατ’ άρθρο 197 και 197 Α.Κ.

Ακολουθεί το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

 Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 10.00 – 16.00
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επισυνάψεις

681_20.12.2023_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.pdf
681_20.12.2023_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf