Ερωτηματολόγια για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/10/2017
A/A: 110 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού, από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει το στάδιο της «Συγκέντρωσης δεδομένων και απόψεων» και πραγματοποιούνται στις Περιφερειακές Εφορείες της χώρας συναντήσεις με ισχυρή συμμετοχή των Βαθμοφόρων μας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2017, κατά την οποία καταγράφονται και αποτυπώνονται ανάγκες και αντλούνται οι προσδοκίες και επιθυμίες των Βαθμοφόρων σχετικά με τα επόμενα βήματα και το μέλλον της Κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 90/30.8.2017 Ανακοίνωση, περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες συλλογής απόψεων από μέλη Ε.Π.Π. και μέλη Ε.Κ.Σ. Κατόπιν τούτου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

Παλαιοί Πρόσκοποι
Θα αποσταλούν στις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση, με αναλυτικές οδηγίες. Παρακαλούνται τα Μέλη των Ε.Π.Π. να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς η εμπειρία των Παλαιών Προσκόπων και η διαδρομή τους στα διάφορα Κλιμάκια της Κίνησης, προσφέρουν προστιθέμενη αξία για το μέλλον και το όραμα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Η αποστολή και η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει με μέριμνα των Περιφερειακών Εφορειών στις οποίες υπάγονται οι Ε.Π.Π. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια θα αποσταλούν στους Εφόρους Παλαιών Προσκόπων των Περιφερειακών Εφορειών για να διανεμηθούν στις Ε.Π.Π.. Οι Έφοροι θα έχουν την ευθύνη συλλογής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τις Ε.Π.Π. και της εμπρόθεσμης αποστολής τους στην Κεντρική Διοίκηση. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πραγματοποιηθεί σε συνάντηση της ολομέλειας της Ε.Π.Π.

Μέλη Ε.Κ.Σ.
Σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του Σ.Ε.Π. έχουν οι γονείς και φίλοι, Μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπιστεύονται τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους στους Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π., ενώ ταυτόχρονα στέκονται πάντα αρωγοί στο έργο των Προσκοπικών Συστημάτων. Με ευθύνη των Εφορειών Διοίκησης και Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στα Μέλη των Ε.Κ.Σ., τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στη Γενική Εφορεία, με τη συνδρομή των Αρχηγών Συστημάτων. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια θα τα λάβουν ηλεκτρονικά οι Α.Σ. για να συμπληρωθούν από την Ε.Κ.Σ. σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Στη συνέχεια οι Α.Σ. θα μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη αποστολή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στην Κεντρική Διοίκηση.

Παρακαλούμε τα ερωτηματολόγια να συμπληρωθούν και να αποσταλούν έως τις 13 Νοεμβρίου 2017 στο email [email protected].

Επισυνάψεις

Ερωτματολόγιο ΕΠΠ.docx
Ερωτημαοτλόγιο ΕΚΣ.docx
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110_2017.pdf