Εκδήλωση ενδιαφέροντος Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Γενικής Εφορείας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/10/2017
A/A: 109 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Με την ενεργή συμμετοχή όλων μας πολλαπλασιάζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από ένα σύγχρονο και ελκυστικό Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Το έργο αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται ενήλικα Στελέχη εθελοντές με όρεξη για προσφορά, διαθέσιμο χρόνο, ικανότητες και γνώσεις Προσκοπικές αλλά και Επαγγελματικές, όπου θα υποστηρίξουν ουσιαστικά το έργο των Εφορειών της Γενικής Εφορείας με τη συμμετοχή τους σε Ομάδες Εργασίας.

Για τη στελέχωση των Ομάδων Εργασίας, προσκαλούνται όσα ενήλικα ενεργά Μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόροι, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π.) επιθυμούν να συνεισφέρουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική αίτηση που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (https://link.sep.org.gr/171018ge).

Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε, συμπληρώνετε όλα τα πεδία, αλλά έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις που πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Τα Ενήλικα Μέλη θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, προτεραιότητες και δράσεις, κάθε Εφορεία θα επιλέξει την Ομάδα Εργασίας της (που για λόγους αποτελεσματικότητας δεν θα υπερβαίνει τα 10-12 άτομα).

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε Ομάδα Εργασίας είναι:
·        Προσκοπική εμπειρία (τουλάχιστον τριετή θητεία σε Τμήμα ή Κλιμάκιο) ή εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σε κάποιο τομέα,
·        Τουλάχιστον Βασική Εκπαίδευση (για τα Ενήλικα Στελέχη),
·        Ενεργή ενασχόληση σε Τμήμα, Σύστημα, Εφορεία ή Ένωση Παλαιών Προσκόπων,
·        Ουσιαστική δυνατότητα διάθεσης χρόνου και
·        Δυνατότητα μετακίνησης (κατά περίπτωση).

Μετά την αξιολόγηση θα ζητηθεί από την Κεντρική Διοίκηση και η σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Συστήματος ή του Προϊστάμενου Εφόρου.

Πιστεύουμε ότι η ενεργή συμμετοχή έχει μια ουσιαστική ανταποδοτικότητα γιατί το κάθε μέλος που συμμετέχει εμπλουτίζει τις γνώσεις και ικανότητές του και παράλληλα η ομαδική εργασία επιστρέφει στην βάση, το Προσκοπικό δηλαδή Τμήμα, όπου απολαμβάνει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και καινοτόμο Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνο Πατινιωτάκη (τηλ. 6945292724, ageforos@sep.org.gr).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 109_2017.pdf