Στρατηγικός σχεδιασμός Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/08/2017
A/A: 90 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ως ηγετικός μοχλός ανάπτυξης των νέων μας στην Ελλάδα, οφείλει να συνεχίζει την προσφορά του στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας με σαφή, τεκμηριωμένο, μεθοδικό και εξωστρεφή τρόπο, αναπτύσσοντας στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, ώστε η Προσκοπική Κίνηση να παραμένει πρώτιστα ελκυστική στα ανήλικα μέλη μας.

Με στόχο το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων να επικαιροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να επιτυγχάνει το σκοπό του, θα προχωρήσουμε, με γοργά αλλά προσεκτικά βήματα, στη σύνθεσή ενός δυναμικού και εξελισσόμενου Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από απλότητα και σαφήνεια στη διατύπωση των προτεραιοτήτων του αλλά και ευελιξία στην επαναδιατύπωση επιμέρους στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Με γνώμονα την αντίληψη συμμετοχικής στρατηγικής, τόσο η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου όσο και η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του, θα βασίζονται σε μια δεσμευτική συμμετοχική διαδικασία. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί βέλτιστη πρακτική των εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων - μελών της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, αλλά και ειλημμένη δέσμευση του Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο της πιστοποίησης GSAT (Global Support Assessment Tool) που ήδη κατέχει.

Η δομή του Στρατηγικού Σχεδίου
Αποστολή & Όραμα: Το Σ.Ε.Π. έχει πρόσφατα επικαιροποιήσει τον σκοπό του (Π.Δ. 71/2014 ΦΕΚ 115Α/12.5.2014), ενώ το κινητήριο όραμα της Προσκοπικής Κίνησης αποτυπώθηκε απόλυτα και συλλογικά στο Όραμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (ΠΟΠΚ).

Στρατηγικές Προτεραιότητες: Είναι τα πεδία στα οποία η οργάνωση έχει ανάγκη να εργαστεί, ώστε να καλύψει το κενό μεταξύ της παρούσας κατάστασης και της επιθυμητής κατάστασης που θέλουμε να βρεθεί στο μέλλον, όπως ορίζεται από το Όραμα. Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες αποτελούν το κύριο στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Σε αρχικό στάδιο σύνθεσης, οι στρατηγικές προτεραιότητες θα είναι οι εξής:
i.       Οργάνωση και Διοίκηση
ii.       Ενήλικα Στελέχη (Εκπαίδευση-Ηγεσία)
iii.       Προσκοπικό Πρόγραμμα
iv.       Οικονομικά
v.       Επικοινωνία - Εικόνα - Δημόσιες Σχέσεις
vi.       Ανάπτυξη
vii.     Το Μέλλον

Οι Στόχοι: Ο καθορισμός πραγματικών επιτεύξιμων στόχων είναι το βασικό συστατικό επιτυχίας στον στρατηγικό σχεδιασμό. Οι στόχοι αναλύουν την αποστολή του οργανισμού σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και αποτελούν δεσμεύσεις όλων των εμπλεκομένων. Σκοπός τους είναι να εστιάζουν την προσοχή όλων των εμπλεκομένων στο τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε.

Οι Δείκτες Απόδοσης: Οι δείκτες απόδοσης είναι μετρήσιμοι, συγκεκριμένοι, υλοποιήσιμοι, ρεαλιστικοί, και εφικτοί να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτοί θα καταδείξουν εάν υλοποιήσαμε το στρατηγικό σχέδιο. Ποσοτικοποιούν την ποιότητα της λειτουργίας της οργάνωσης και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων και στρατηγικών.

Το Σχέδιο Δράσης: Αποτελεί τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων (ορίζοντας ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, ποιος θα τις κάνει, πότε θα τις κάνει και πώς θα τις κάνει).

Διαδικασία Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί διακρίνεται σε τέσσερα διακριτά στάδια:
-            Ανάλυση
-            Διαμόρφωση Προτεραιοτήτων & Στρατηγικής
-            Υλοποίηση Στρατηγικής
-            Αξιολόγηση και Έλεγχος

Κατά το στάδιο της Ανάλυσης, θα λάβουν χώρα συνεντεύξεις διατύπωσης απόψεων σε θέματα που αφορούν στις ανωτέρω στρατηγικές προτεραιότητες. Ήδη προετοιμάζονται 22 συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα με τους Περιφερειακούς Εφόρους και Αρχηγούς Συστημάτων με την παρουσία και υποστήριξη των Βοηθών Γενικών Εφόρων. Αντίστοιχες συναντήσεις και άλλες πρωτοβουλίες συλλογής απόψεων θα λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον για τους υπολοίπους Βαθμοφόρους, τα μέλη Ε.Κ.Σ., τα μέλη Ε.Π.Π., τους γονείς, το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης και τα μέλη Δ.Σ. και αντίστοιχες συναντήσεις θα διοργανωθούν επίσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί, επαγγελματικοί και δημόσιοι φορείς, Μ.Μ.Ε. κ.λπ.).

Με επόμενες σχετικές Ανακοινώσεις θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Την ευθύνη της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., που έχει αναθέσει στον Γενικό Έφορο την ευθύνη της κατάρτισης της πρότασης - εισήγησης για το Στρατηγικό Σχέδιο, η οποία θα παρουσιαστεί στο επικείμενο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο για περαιτέρω επεξεργασία, συμπλήρωση και διαμόρφωση.

Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Την κατάρτιση της πρότασης - εισήγησης του Στρατηγικού Σχεδίου αλλά και την παρακολούθηση και υλοποίησή του θα υποστηρίζει η Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
-            Χρήστος Χατζηδιαμαντής, Βοηθός Γενικός Έφορος ως Συντονιστής,
-            Αθανάσιος Ευσταθίου, Μόνιμος Βοηθός Γενικός Έφορος,
-            Χρήστος Καραχάλιος,
-            Γιώργος Μπάμπουρας,
-            Κώστας Τσολακίδης και
-            Νίκος Χατζόπουλος.

Με την ευθύνη που αναλογεί σε κάθε ενήλικο μέλος του Σ.Ε.Π. και στη μακρά παράδοση των 107 ετών προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, σας καλώ όλους να συμβάλλετε στη μοναδική αυτή εμπειρία, η οποία θα μας ενώσει σε κοινούς, επιτεύξιμους και συλλογικά διαμορφωμένους στρατηγικούς στόχους, που θα αναδείξουν ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει το Σ.Ε.Π. στην ελληνική νεολαία.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 90_2017.pdf
AN.90_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΣΣΔ.pdf