ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 11/08/2017

Περίληψη πρακτικών ΔΣ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 16.1.2017 έως 29.6.2017Πρακτικό 1/16.01.2017
Πρόσληψη στελέχους «Διαχειριστής Έργου» (Project Manager), ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος ERASMUS+KA3 με τίτλο “Time to be Welcome” (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 1060/14.12.2016)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 
Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Ανακοίνωση: 22/1.3.2017)


Πρακτικό 2/21.01.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση του νέου Κανονισμού Διοίκησης (Ανακοίνωση: 33/31.3.2017)
Έγκριση του νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π (Ανακοίνωση: 38/11.4.2017)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 13/2.2.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 
Ενημέρωση Γενικού Εφόρου για επιστολές Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση πορείας ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
Πρόταση διαγραφής Μέλους Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. Α’ εξαμήνου 2017 
Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό


Πρακτικό 3/10.02.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εγγραφή διατελεσάντων μελών Δ.Σ. στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Αγ) (Ανακοίνωση: 23/1.3.2017)
Εγγραφή αναδειχθέντων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τη διετία 2017-2018
Έκφραση απόψεων του υπό διαγραφή επί θητεία αναδειχθέντος Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 μέχρι 2018 κ. Απόστολου Τσιτσούλα
Λήψη απόφασης για την πρόταση διαγραφής του επί θητεία αναδειχθέντος Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 μέχρι 2018 κ. Απόστολου Τσιτσούλα
16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών – Έγκριση προκήρυξης για τη φιλοξενία της συνάντησης σε ξενοδοχείο (Προκήρυξη Α.Π: 140/17.2.2017)
Έγκριση Σημάτων & Διακριτικών της Προσκοπικής Στολής
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 27/9.3.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων
Οικονομική Ενημέρωση
Διαδικασία καταχώρησης Τραπεζικών Λογαριασμών Σ.Ε.Π. φορολογικών ετών 2014 – 2015 - 2016
Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Γενικό Έφορο Θ. Κεφαλά και στον Οικονομικό Σύμβουλο Κ. Βεργίτση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου των αρ. 1.2 και 1.3 του από 10-11-2016 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Σ.Ε.Π. και ΕΛΒΕ Α.Ε. για την κατασκευή της νέας Προσκοπικής Στολής και ορισμός υπαλλήλων του Σ.Ε.Π. ως επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των ειδών του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνικού.


Πρακτικό 4/14.02.2017
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 


Πρακτικό 5/04.03.2017
Προμήθεια νέων σημάτων της νέας Προσκοπικής Στολής 


Πρακτικό 6/20.03.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Οργάνωση διημερίδας για τον εθελοντισμό υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με θέμα «Ανιχνεύοντας το μονοπάτι του εθελοντισμού στην Ελλάδα»
Ανασκόπηση έτους 2015-2016 & στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2016-2017
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 32/30.3.2017)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 8ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας (Εγκύκλιος: 6/30.3.2017)
Έγκριση Επαναλειτουργίας Ε.Π.Π. Περάματος (Εγκύκλιος: 6/30.3.2017)
Έγκριση Αναστολής λειτουργίας Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Προσκόπων Υμηττού (Εγκύκλιος: 6/30.3.2017)
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. και στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων  (Ανακοίνωση: 38/11.4.2017)
Έγκριση νέας σχεδίασης δεκακώπου φαλαινίδος από GRP
Έγκριση προϋπολογισμού 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 15th World Scout Moot – Iceland 2017
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για τα φορολογικά έτη 2014 & 2015
Έγκριση εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2015
Έγκριση Καταλόγου προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου
Πρόταση αξιοποίησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Μενάνδρου – 1ος όροφος και υπόγειες αποθήκες
Ανάθεση Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Ε.Π. χρήσης 2016 στην Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών
Νέος Κανονισμός Στολών και Διακριτικών (Ανακοίνωση: 39/11.4.2017)
Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
Θέματα Προσωπικού: Έγκριση υπογραφής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλου Σ.Ε.Π. 
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου.


Πρακτικό 7/22.03.2017
Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για τα φορολογικά έτη 2014 & 2015
Έγκριση πρακτικού Παράδοσης – Παραλαβής ειδών Νέας Προσκοπικής Στολής


Πρακτικό 8/29.03.2017
Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 & 2015 και συζήτηση επί σχεδίου Εκθέσεως Ελέγχου έτους 2015 του Ορκωτού Ελεγκτή Baker Tilly Greece 
Έγκριση νέου Κανονισμού Στολών και Διακριτικών (Ανακοίνωση: 39/11.4.2017)


Πρακτικό 9/10.04.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση Πρόσκλησης 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου 
Ενημέρωση για την προετοιμασία του Απολογισμού Εργασίας Σ.Ε.Π. έτους 2016
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 42/13.4.2017)
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Άργους και Ε.Π.Π. 17ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως (Εγκύκλιος: 8/13.4.2017)
Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 44/24.4.2017)
Έγκριση προϋπολογισμού Διημερίδας για τον Εθελοντισμό 
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής έργου βελτιώσεων e-sep – Σύμβαση της 22/9/2016 Έγκριση μετακίνησης Μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό σε υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος D.E.A.R. 
Αποδοχή Λέμβου ΙΩ
Έγκριση συμμετοχής μελών Σ.Ε.Π. στο “Youth Saving our Seas” - Μάλτα 2018


Πρακτικό10/06.05.2017
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Κ.Ε.Π.Π.Ε. και Ε.Π.Π. έτους 2016, Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2016, Προγράμματος Δράσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2017
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 51/15.5.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Χαϊδαρίου, Ε.Π.Π. 3ου Συστήματος Προσκόπων Τρίπολης, Ε.Π.Π. Καλαμαριάς και Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας (Εγκύκλιος: 10/15.5.2017)
Έγκριση συγχώνευση της Ε.Π.Π. Αποδήμων Αιγύπτου και της Ε.Π.Π. Περιφερειακής Εφορείας Καΐρου σε Ε.Π.Π. Περιφερειακών Εφορειών Αλεξάνδρειας & Καΐρου (Εγκύκλιος: 10/15.5.2017).
Λήψη Νομικών και Διοικητικών μέτρων κατά πρώην Μελών Ε.Κ.Σ. 1ου Σ. Ν/Π Καλαμάτας
5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017», Ενημέρωση για το Οργανόγραμμα, το Πρόγραμμα και την Πρόοδο των Εργασιών, Έγκριση Προϋπολογισμού, Έγκριση προκηρύξεων σίτισης και μετακινήσεων (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/7.6.2017, Προκήρυξη Μετακινήσεων Α.Π.: 602/7.6.2017)
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Διημερίδας για τον Εθελοντισμό
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Παραλαβή έργου βελτιώσεων e-sep – Σύμβαση της 22/9/2016 Έγκριση μισθώσεως διαμερισμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ "Time to be Welcome”
Παράταση Υποβολής υποψηφιοτήτων για συνεργάτες – εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ "Time to be Welcome” – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 279/22.3.2017
Ανάθεση της Φιλοξενίας της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών (Προκήρυξη Α.Π.: 140/17.2.2017)
Ορισμός Αρχηγού Ελληνικής Αποστολής στο 6ο ROVERWAY - Ολλανδία 2018
Έγκριση πλάνου εναρμόνισης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης GSAT 


Πρακτικό 11/21.05.2017
Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Εργασίας 2016
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015
Οργανωτικά θέματα 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση Προϋπολογισμού 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για το φορολογικό έτος 2016
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 59/24.5.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου (Ανακοίνωση: 58/23.5.2017)
Έγκριση προτεινόμενου προς την Γενική Συνέλευση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης (Ανακοίνωση: 68/15.6.2017)
Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 60/25.5.2017)
Χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) στο Διευθυντή Λειτουργιών Σ.Ε.Π.
Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την αποκατάσταση της λέμβου Ναυτίλος III
Συζήτηση για τη διερεύνηση δυνατότητας αγοράς του ακινήτου που χρησιμοποιεί το Σ.Ε.Π. στο Ρέθυμνο – Έγκριση αιτήματος ταμειακής διευκόλυνσης από την Κεντρική Διοίκηση για την περίπτωση που η αγορά είναι δυνατή
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης στο Σ.Ε.Π. ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Καλυμνίων στη νήσο Ψέριμο
Συζήτηση επί των εργαστηριακών ελέγχων της νέας Προσκοπικής Στολής
Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης για την ακύρωση της αναγνώρισης του σωματείου «ΟΠΕΠ ΦΟΙΝΙΞ»
Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 74/28.6.2017)
Εξαμηνιαία αξιολόγηση απόδοσης Διευθυντή Λειτουργιών 


Πρακτικό 12/23.05.2017
Καταρτισμός πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη 15 Τακτικών και 4 Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 41η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρείου 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος ΣΕΠ και μελών Εφορευτικής Επιτροπής
Έγκριση Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2017
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
Ενημέρωση για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2016
Ενημέρωση για την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 59/24.5.2017)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 


Πρακτικό 13/28.05.2017
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Θυρίδα Σ.Ε.Π. στην Alpha Bank
Κατάρτιση Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ.


Πρακτικό 14/09.06.2017
Διαδικασία κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2021
Εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. στο 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο και στο 13ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων
Έγκριση μετακίνησης Στελέχους του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό
Έγκριση συμμετοχής Σ.Ε.Π. στο σεμινάριο - εργαστήριο "Voices of Young Refugees: Working seminars on inclusion, rights and youth sector best practices for young refugees"


Πρακτικό 15/18.06.2017
Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών προκηρύξεων σίτισης και μετακινήσεων της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/7.6.2017, Προκήρυξη Μετακινήσεων Α.Π.: 602/7.6.2017)
Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλους Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Ανακοίνωση: 72/23.6.2017)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 71/23.6.2017)
Συγκρότηση Επιτροπής Νομικής Υποστήριξης
Συγκρότηση Επιτροπής Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.) 
Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. Β’ εξαμήνου 2017
Έγκριση όρων χρήσης σελίδων Σ.Ε.Π. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Έγκριση σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την τράπεζα Πειραιώς ΑΕ
Ανάθεση Σίτισης Κατασκήνωσης Λυκοπούλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Χανιών για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου
Έγκριση προκήρυξης Διαγωνισμού Αναμνηστικών 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»
Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. στο 8ο Συνέδριο του ΔΕΣΜΟΥ
Συζήτηση επί του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2021


Πρακτικό 16/29.06.2017
Αναθεώρηση παραρτήματος προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού σίτισης συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «Ελπίδα 2017» (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/7.6.2017)


Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.pdf