ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 75ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΟ SCOUT ADVENTURES GILWELL PARK (LONDON, UNITED KINGDOM)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/10/2023
A/A: 575 / 2023

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 
75ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΣΤΟ SCOUT ADVENTURES GILWELL PARK (LONDON, UNITED KINGDOM)


Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο για την ανάθεση της μετακίνησης των συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, που θα πραγματοποιηθεί στο Scout Adventures Gilwell Park (στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου), από 14 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2024, να καταθέσει την προσφορά του μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, τηλ.: 2169007045).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η μετακίνηση των 100 περίπου συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, που θα πραγματοποιηθεί στο Scout Adventures Gilwell Park (στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου), από 14 Σεπτεμβρίου 2024 έως 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναχωρήσεων και αφίξεων, καθώς και οι προδιαγραφές και οι όροι του ταξιδίου, αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 
Οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν τον τρόπο μετακίνησής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»).

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αναγράφει στην προσφορά του ρητά, ότι αυτή θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της κατάθεσής της.

3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν θα υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με το ταξιδιωτικό πρακτορείο στο οποίο θ’ ανατεθούν οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους.

4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα.
Στο φάκελο πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά A’» ή «Προσφορά B’» και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης,
β) η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και 
γ) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.
Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε ξεχωριστό φάκελο, θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών θα πρέπει να τοποθετηθούν σε δεύτερους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά Α’» και «Οικονομική Προσφορά Β’». Οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών» και των «Οικονομικών Προσφορών» πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει δεκτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες μαζί με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
β) πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
γ) κατάλογο των κυρίων πελατών τους.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α) Η γνωστοποίηση της αποδοχής της προσφοράς στον προκριθέντα προσφέροντα θα γίνει με έγγραφο του Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δυνατόν να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία.
β) Το Σ.Ε.Π. δεν δεσμεύεται από την παρούσα πρόσκληση, να κατακυρώσει στον τελευταίο μειοδότη και έχει το δικαίωμα να προκρίνει οποιαδήποτε προσφορά κατά τη δίκαιη και εύλογη κρίση του ή να απορρίψει όλες τις προσφορές και να ζητήσει νέες, δεδομένου ότι όσοι καταθέσουν προσφορά δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα απέναντι στο Σ.Ε.Π., έστω κι αν δηλώσουν τούτο στην προσφορά τους.

7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ
Οι προδιαγραφές και οι όροι των μετακινήσεων καταγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσης και οφείλουν να δηλώσουν οι προσφέροντες ότι θα ακολουθηθούν κατά γράμμα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος) από επιτροπή που θα ορισθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με την «Οικονομική Προσφορά Α’» και «Οικονομική Προσφορά Β’», θα ανοιχθούν μετά την αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών» και για όσες εξ’ αυτών κριθούν αποδεκτές. 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Στον προσφέροντα που θα ανατεθεί η μετακίνηση των συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, θ’ αποσταλεί σχετική επιστολή. Το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της ανάθεσης θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.

10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Κάθε παράβαση εκ μέρους του αναδόχου των προδιαγραφών, όρων και συμφωνιών, τον υποχρεώνει ν’ αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά το Σ.Ε.Π., την οποία ήθελε τυχόν υποστεί, ενώ κατά την υπογραφή της συμβάσεως θα συμφωνηθεί με τον επιλεγέντα και ποινική ρήτρα, η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι το 100% της προσφοράς του.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώσουν ρητά στην «Οικονομική Προσφορά Α’» και «Οικονομική Προσφορά Β’», ότι συμφωνούν με τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται στο Παράρτημα Γ ή να δηλώσουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν.

Ακολουθούν τα Παραρτήματα “Α”, “B” και “Γ” τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)Ημέρες & ώρες λειτουργίας
Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.

Δευτέρα: 14.00 – 21.00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09.00 – 15.00Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Επισυνάψεις

575_30.10.2023_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ για 75η ΣΠΔΔ.pdf