Το Σ.Ε.Π. στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 12/10/2023
A/A: 89 / 2023

Ανακοίνωση

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Νόμου 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄101), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του Νόμου 1943/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50), καταρτίστηκε για πρώτη φορά στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης».

Το Μητρώο αυτό, καθορίζει τις κατηγορίες δημοσίων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, που συγκροτούν το δημόσιο τομέα. Οι συγκεκριμένοι φορείς συνιστούν δημόσιες οργανώσεις παροχής ζωτικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών στα μέλη του κοινωνικού σώματος, ποικίλης νομικής μορφής, υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την εγγύηση του Κράτους, αναλόγως της φύσεως της ασκούμενης δημόσιας λειτουργίας.

Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα, όλοι οι φορείς εποπτείας α) ανά εποπτεύον Υπουργείο και β) ανά Ο.Τ.Α., με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.

Περιλαμβάνει επίσης και τους δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα, είτε γιατί ρητά εξαιρέθηκαν από αυτόν με νομοθετική ρύθμιση, είτε γιατί εφάπαξ ή σταδιακά έπαυσαν να υπάγονται στον έλεγχο του Δημοσίου.

Αποφασιστικό δηλαδή κριτήριο, παράλληλα με το οργανικό, για τη συγκρότηση του «Μητρώου» αποτελεί το στοιχείο του λειτουργικού σκοπού κάθε φορέα, εφόσον αυτός συνίσταται στην επιδίωξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος και στην προστασία συγκεκριμένου κάθε φορά κοινωνικού (δημόσιου) αγαθού.

Υπό το πρίσμα αυτό, συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο, «μη δημόσιοι φορείς», οι οποίοι λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, ως επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών γενικότερου δημόσιου συμφέροντος. Οι εν λόγω φορείς συγκροτούν σύγχρονες μορφές οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του Κράτους, οι οποίες, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, μπορούν να ανατίθενται σε οργανισμούς που δεν αποτελούν δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, απολαμβάνουν όμως ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, τα οποία τους έχουν χορηγηθεί από την κρατική αρχή, η οποία και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών και αγαθών ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, κατ’ εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της καθολικότητας, της συνέχειας, της οικονομικότητας, της προσαρμοστικότητας, της ουδετερότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφατα διαπίστωσε ότι, αν και το Ίδρυμα «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να συμπεριλαμβάνεται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εντούτοις τα τελευταία 23 χρόνια και παρά τις ρητές προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας, δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται ως εποπτευόμενος φορέας της Ελληνικής Διοίκησης και ως εκ τούτου να μην απολαμβάνει των πλεονεκτημάτων και των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό, καθώς και να μην τυγχάνει της δέουσας αντιμετώπισης που δικαιούται από κρατικούς φορείς. Όπως μάλιστα μας ανέφερε και το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο προστρέξαμε, η πρόβλεψη εποπτείας (άρα και συνδρομής από το Κράτος) από το Νόμο, είναι γράμμα κενό, εφόσον δεν συμπεριλαμβανόμαστε στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ήρθε σε επαφή με τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας και με μεθοδικές ενέργειες, πετύχαμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμπεριλαμβάνεται πλέον στο επικαιροποιημένο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» από τις 2 Αυγούστου 2023.


Με την εγγραφή του στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θεωρείται «φορέας δημοσίου ενδιαφέροντος», παραπέμπει δε στην έννοια του δημόσιου τομέα, γεγονός που του προσδίδει αυτή την ιδιαίτερη σχέση που απολαμβάνουν οι αντίστοιχοι φορείς με αυτούς του δημοσίου, ιδιαίτερα σημαντικό π.χ. στην επέλευση διαφόρων έννομων συνεπειών, δίνοντας στον κάθε ενδιαφερόμενο την αξιόπιστη απάντηση που αναζητούν όταν τίθεται το ερώτημα αν ο φορέας που τους ενδιαφέρει εμπίπτει ή όχι στο δημόσιο χαρακτήρα.

Το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» επιτρέπει την καλύτερη και ευχερέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών, διότι τους παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιους ακριβώς φορείς εννοούμε, όταν μιλάμε σήμερα για δημόσιο τομέα με την ευρεία του όρου έννοια. Επισημαίνεται η ιδιαίτερη πρακτική σημασία του Μητρώου, διότι συχνά ο νομοθέτης ή ο αρμόδιος, για την επέλευση διαφόρων έννομων συνεπειών, παραπέμπει στην έννοια του δημόσιου τομέα και του δημοσίου συμφέροντος, οπότε το περιεχόμενο του Μητρώου, δίνει άμεσα στους ενδιαφερόμενους την αξιόπιστη απάντηση που αναζητούν στο ερώτημα αν ο φορέας που τους ενδιαφέρει εμπίπτει ή όχι, κάθε φορά, στον δημόσιο τομέα ή είναι δημοσίου χαρακτήρα.


Αγαπητοί μας, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει την προσπάθειά του για την αποκατάσταση του ιδρύματος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, την εξασφάλιση των ειδικών και αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομοθεσία, ώστε να διευκολύνεται το έργο του Σ.Ε.Π., το παρεχόμενο Προσκοπικό Πρόγραμμα αλλά και η θέση του Σ.Ε.Π. στην ελληνική κοινωνία και στις Αρχές να είναι αντάξια της ιστορίας και της προσφοράς του. 

Βασική προτεραιότητα της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει ο εναρμονισμός της λειτουργίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την ελληνική νομοθεσία, η εξασφάλιση και η επέκταση των δικαιωμάτων του, το κύρος του, καθώς και η διευκόλυνση του έργου των Κλιμακίων και η προστασία όλων των ενηλίκων εθελοντών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 89_2023.pdf