Εκπαιδευτική Πρόταση για το Προσκοπικό Πρόγραμμα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2023
A/A: 78 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου,

Η Εκπαιδευτική Πρόταση για το Προσκοπικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό έργο του Σ.Ε.Π. για την εξελισσόμενη διαδικασία Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος. Εκφράζει το σύνολο των ιδεών που συνιστούν τον σκοπό και την ταυτότητα του Ελληνικού Προσκοπισμού, την πρόθεση του για τους νέους και την ελληνική κοινωνία και τους τρόπους με τους οποίους η πρόθεση αυτή θα πραγματοποιηθεί. Για την κατάρτιση της, ελήφθησαν υπόψη ερευνητικά δεδομένα, οι στρατηγικές στοχεύσεις της Προσκοπικής Κίνησης και η αναγκαιότητα για μία ενιαία διάσταση στο Προσκοπικό πρόγραμμα.

Η Εκπαιδευτική Πρόταση:

  • Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Προσκοπικό Πρόγραμμα συμπληρώνει την επίσημη εκπαίδευση που παρέχεται από το σχολείο, αλλά και την άτυπη μάθηση που συμβαίνει γύρω μας από την οικογένεια και τους φίλους. 
  • Θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο Προσκοπισμός, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των αναγκών, των επιθυμιών, των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. 
  • Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Προσκοπικό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και στις ανάγκες των νέων και το ρόλο που διαδραματίζει ο Προσκοπισμός στην προετοιμασία τους για να γίνουν ενεργοί πολίτες. 
  • Μπορεί να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη προτάσεων συνέργειας με τρίτους, όπως η Ελληνική Κυβέρνηση, δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
  • Μπορεί να αποτελέσει έγγραφο αναφοράς για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς είναι σημαντικό όλοι να κατανοούμε τις βασικές αρχές ενός ελκυστικού Προσκοπικού Προγράμματος και την σπουδαιότητα η Προσκοπική Μέθοδος να υλοποιείται με ενιαίο και σύγχρονο τρόπο.

Στην Εκπαιδευτική Πρόταση συμπεριλαμβάνονται εργαλεία για το νέο Προσκοπικό Πρόγραμμα, τα οποία έχουν ως τώρα αναπτυχθεί σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία:

Το «ΕΝΑ Πρόγραμμα», που θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη των νέων, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με παρόμοιο και ενιαίο τρόπο σε όλα τα Τμήματα και διέπεται από όλα τα στοιχεία που το κάνουν διασκεδαστικό και συναρπαστικό.

Οι «6 Τομείς Προσωπικής Ανάπτυξης», που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Προσκοπισμός καλύπτει συνολικά όλες τις διαστάσεις του ατόμου, οι οποίες είναι αλληλένδετες, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και επηρεάζουν η μία την άλλη.

Τα «Μονοπάτια» και οι «Ικανότητες», που θέτουν ξεκάθαρους και συγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Στόχους, κοινούς για όλα τα Τμήματα, οι οποίοι επιδιώκονται με ενιαίο τρόπο σε όλο το ηλικιακό εύρος της συμμετοχής του παιδιού.

Τα «4 Πεδία Δράσης», που είναι 4 ευρείες περιοχές δραστηριοτήτων, οι οποίες μας καθοδηγούν για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου προγράμματος, σε όλα τα Τμήματα.

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση της Εκπαιδευτικής Πρότασης (draft 1). Θα ακολουθήσει μία συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης σε διάφορα επίπεδα, αρχής γενομένης από τις Πανελλήνιες Συναντήσεις των Εφόρων Κλάδων των Π.Ε., που θα πραγματοποιηθούν την 24.09.2023 και την 01.10.2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Σχόλια, σκέψεις και παρατηρήσεις από Ενήλικα Στελέχη μπορούν επίσης να προωθούνται στην Ομάδα Αναθεώρησης στο mail : [email protected].

Η Εκπαιδευτική Πρόταση θα ανακοινοποιηθεί σε επόμενες εκδόσεις, μετά την ανατροφοδότηση της διαβούλευσης και καθώς επόμενα βήματα στη διαδικασία της Αναθεώρησης θα ολοκληρώνονται. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα εξειδικευθούν με υποστηρικτικό υλικό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Ενήλικα Στελέχη που στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας που έχουν ως τώρα «τρέξει» και συνεχίζουν να «τρέχουν» τη διαδικασία

Σύνδεσμοι:  
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Επισυνάψεις

Εκπαιδευτική Πρόταση ΣΕΠ για το Προσκοπικό Πρόγραμμα - DRAFT 1 (1).pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2023.pdf