Ηλεκτρονική Απογραφή Προσκοπικής χρονιάς 2023 - 2024

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/07/2023
A/A: 11 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Οι πρωτόγνωρες αντιξοότητες, οι οποίες ανέτρεψαν τον προγραμματισμό και την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα της ζωής που βιώσαμε την τριετία της πανδημίας επηρέασαν την Προσκοπική Κίνηση, κυρίως τη συμμετοχή στις δια ζώσης δράσεις και στην πραγματοποίηση δράσεων υπαίθρου. 

Η Προσκοπική χρονιά 2022-2023 αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη διαδρομή της επανεκκίνησης. Τα Προσκοπικά Συστήματα και οι Περιφερειακές Εφορείες πραγματοποίησαν και υποστήριξαν με μεγάλη επιτυχία την επιστροφή στις δια ζώσης δράσεις και στις δράσεις υπαίθρου. Οι θερινές δράσεις υπαίθρου των τμημάτων μας σε όλη την επικράτεια του καλοκαιριού που διανύουμε, μας βάζουν τις βάσεις για να Ανεβάσουμε Στροφές, να συνεχίσουμε την ανηφορική διαδρομή της επανεκκίνησης και να επικεντρωθούμε στον στόχο όλο και περισσότερα παιδιά και νέοι να γίνουν μέλη της Κίνησης μας να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Στη συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την παράταση ισχύος της απογραφής του 2022-2023 έως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 προκειμένου να καλύπτονται και οι τελευταίες εν εξελίξει θερινές πολυήμερες δράσεις των Κλιμακίων.
2. Η συνδρομή όλων των Μελών του Σ.Ε.Π. για την Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 να παραμείνει για 15η συνεχή χρονιά στο ύψος των € 25,00 ανά Μέλος. Σημαντικό βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των Μελών του Σ.Ε.Π. 
3. Στα Προσκοπικά Συστήματα τα οποία κατά την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στις 31.8.2024, θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10% συγκριτικά με τον αριθμό των Μελών τους στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 - 2023, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης Προσκοπικής χρονιάς (2024-2025). Εναλλακτικά, το Σύστημα έχει την επιλογή δωροεπιταγής του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών) ποσού ίσου με € 5,00 ανά Μέλος [βλ. παρ. 4 (γ)].
4. Να επιβραβευτούν τα Προσκοπικά Συστήματα τα οποία κατά την προσεχή Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 θα έχουν δύναμη μεγαλύτερη των 100 Μελών και θα έχουν διατηρήσει τη δύναμή τους στον ίδιο τουλάχιστον αριθμό Μελών με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023 με δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών) [βλ. παρ. 4 (δ)].
5. Να επιβραβευτούν οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, οι οποίες για την Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των Μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σύγκριση με την προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 και εφόσον στην απογραφή της τρέχουσας Προσκοπικής χρονιάς 2023 - 2024 και της προηγούμενης (2022-2023) έχουν δύναμη τουλάχιστον δώδεκα (12) Μελών, με δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών).

Η Ηλεκτρονική Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 - 2024 θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα, τις Περιφερειακές Εφορείες και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της χώρας ως ακολούθως: 

1. Διαδικασία Απογραφής
α) Η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν των προηγουμένων ετών. Σημειώνεται ότι τα Προσκοπικά Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες ή οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων που δεν έχουν απογραφεί για κάποιο από τα προηγούμενα έτη, πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα των προηγουμένων ετών και στη συνέχεια να προβούν στην Απογραφή για την Προσκοπική χρονιά 2023 – 2024.

β) Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας απογράφονται στην Περιφερειακή Εφορεία της επιλογής τους. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απογράφονται στη Γενική Εφορεία. Τα τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης απογράφονται στο κλιμάκιο Γενική Συνέλευση.

γ) Την απογραφή των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων πραγματοποιεί η αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία. Υπεύθυνος για την απογραφή είναι ο Περιφερειακός Έφορος, με τη συνεργασία του Εφόρου Διοίκησης και του Εφόρου Παλαιών Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας.

δ) Ο δικτυακός τόπος στον οποίο λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. είναι www.e-sep.eu. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από το σχετικό σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. (http://www.sep.org.gr).

ε) Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 51/21.03.2011, η Προσκοπική ταυτότητα χορηγείται άπαξ στα Μέλη που απογράφονται για πρώτη φορά, καθώς και σε όσα Μέλη ζητήσουν επανέκδοση. Οι Προσκοπικές ταυτότητες που εκδόθηκαν το 2016 και εστάλησαν σε όλα τα απογεγραμμένα Μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν ισχύ και για την απογραφή του 2023-2024.

2. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών
α) Η Ε.Κ.Σ. κάθε Συστήματος ή Περιφερειακής Εφορείας εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας Συνδρομής προς το Σ.Ε.Π., εκδίδοντας σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance». 

β) Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Συστήματος ή ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών του Κλιμακίου και πατά το κουμπί «Καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «Υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Ταμίας της Ε.Κ.Σ., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα. Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00 και για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00. 

δ) Τα νεοϊδρυθέντα Συστήματα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης, καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, για το πρώτο και το δεύτερο Προσκοπικό έτος της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας ποσό € 3,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Ευνόητο είναι ότι για τα Μέλη των νεοϊδρυθέντων Συστημάτων δεν αποδίδεται οποιοδήποτε ποσόν.

3. Είσπραξη και καταβολή Συνδρομής Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων
α) Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων εισπράττει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής από κάθε Μέλος της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ετήσια Συνδρομή Μελών Σ.Ε.Π. και εκδίδει σχετική Απόδειξη Είσπραξης, το σύνολο της οποίας καταχωρεί ως έσοδο στο Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης «e-finance».

β) Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Έφορος δημιουργεί την απογραφή των Μελών της Ε.Π.Π. και πατά το κουμπί «Καταχώρηση». Κατόπιν από την επιλογή «Εκκρεμείς Απογραφές» επιλέγει την απογραφή που επιθυμεί και πατά το κουμπί «Υποβολή» και αυτόματα δημιουργείται ο κωδικός πληρωμής «RF………». Ο Υπαρχηγός Οικονομικών της Ε.Π.Π., έχοντας τον κωδικό «RF……», καταβάλλει το ποσόν της απογραφής είτε με web-banking (από το πεδίο «πληρωμές» της τράπεζας) είτε με φυσική παρουσία στην Τράπεζα. Η έγκριση της απογραφής στο e-sep γίνεται αυτόματα. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην επιλογή «βοήθεια» της εφαρμογής e-sep. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται κατάθεση ή μεταφορά χρηματικών ποσών της ετήσιας Συνδρομής των Μελών των Κλιμακίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Κεντρικής Διοίκησης. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι για εγγραφή νέου Μέλους η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό των € 3,00 και για την επανέκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας η ετήσια Συνδρομή προσαυξάνεται με το ποσό του € 1,00.

δ) Οι νεοϊδρυθείσες Ε.Π.Π. θα καταβάλουν την προσκοπική χρονιά της ιδρύσεώς τους το ποσόν των € 25,00 ανά Μέλος και θα τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης καταβάλλοντας € 1,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος για τη δεύτερη προσκοπική χρονιά της λειτουργίας τους.

ε) Η Κεντρική Διοίκηση αποδίδει μηνιαίως στην Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας στην οποία υπάγεται η Ε.Π.Π. ποσό € 2,00 ανά απογεγραμμένο Μέλος πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του Κλιμακίου, για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Ευνόητο είναι ότι για τα Μέλη των νεοϊδρυθεισών Ε.Π.Π. δεν αποδίδεται οποιοδήποτε ποσόν για το δεύτερο έτος της λειτουργίας τους. 

4. Ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης
Όταν η Απογραφή Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας ή Ένωσης Παλαιών Προσκόπων εγκριθεί:

α) Η Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. αποστέλλει τις Προσκοπικές ταυτότητες των απογραφόμενων για πρώτη φορά Μελών των Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφορειών και των Ε.Π.Π., καθώς και όσων έχουν ζητήσει επανέκδοση Προσκοπικής ταυτότητας.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των μεριδίων στις Περιφερειακές Εφορείες είναι η ύπαρξη διορισμένων Ε.Κ.Σ., καθώς και η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

γ) Σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα το οποίο την 31.08.2024, στην Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024, θα παρουσιάσει ποσοστιαία αύξηση αριθμού Μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10% σε σχέση με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, θα επιστρέφεται ανταποδοτικά ως επιβράβευση ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης Προσκοπικής χρονιάς 2024 - 2025. Εναλλακτικά, το Σύστημα έχει την επιλογή δωροεπιταγής του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού ίσου με € 5,00 ανά Μέλος. Η οικονομική επιβράβευση ή η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Παράδειγμα Εφαρμογής του μέτρου
Ένα Προσκοπικό Σύστημα την 31.08.2024 κατά την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024, εμφανίζει δύναμη 60 Μελών και στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023 είχε δύναμη 50 Μελών. Η αύξηση των 10 Μελών της απογραφής της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024 είναι της τάξης του 20% (μεγαλύτερη του 10%) σε σχέση με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023. Ως εκ τούτου, για τη νέα απογραφή ισχύουν τα κάτωθι:

Ετήσια απογραφή 2022 – 2023
Ποσό: 50 Μέλη x € 25,00 ανά Μέλος = € 1.250,00

Ετήσια απογραφή 2023 – 2024

Α’ Επιλογή – Επιστροφή ποσού:
Επιστροφή: 60 Μέλη x € 5,00 ανά Μέλος = € 300,00 

B’ Επιλογή – Δωροεπιταγή Προσκοπικού Πρατηρίου:
Δωροεπιταγή: 60 Μέλη x € 5,00 ανά Μέλος = € 300,00 

δ) Περαιτέρω, για τα Προσκοπικά Συστήματα άνω των 100 Μελών, τα οποία την 31.08.2024, στην απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024, δεν θα παρουσιάσουν την προαναφερθείσα ποσοστιαία αύξηση αριθμού Μελών μεγαλύτερη ή ίση του 10%, σε σχέση με την απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, θα επιβραβεύεται ανταποδοτικά η διατηρησιμότητα / σταθερότητα της δύναμής τους ως ακολούθως: 

Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 101 – 120 απογεγραμμένα Μέλη την Προσκοπική χρονιά 2022 - 2023 και απογράψουν την Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 100,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Τα Προσκοπικά Συστήματα που είχαν 121 και άνω απογεγραμμένα Μέλη την Προσκοπική χρονιά 2022-2023 και απογράψουν την Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Μελών θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για το Σύστημα (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 200,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. 

ε) Ειδικά για τα Συστήματα που εδρεύουν σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων και κατά την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023-2024 παρουσιάσουν την 31.08.2024 αναλογία Μελών ίση με το 8% του πληθυσμού των ανηλίκων μελών του Δήμου (όπως αυτός εμφανίζεται κατά την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή γενικού πληθυσμού) θα επιβραβεύονται με ποσό ίσο με € 5,00 ανά Μέλος, το οποίο θα μπορεί να αφαιρείται από την απογραφή της επόμενης Προσκοπικής χρονιάς 2024 – 2025.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τα Συστήματα που καταβάλλουν ποσό απογραφής € 25,00 ανά Μέλος και ότι για να έχουν εφαρμογή τα μέτρα της επιβράβευσης, θα πρέπει την 31.08.2024 να υφίσταται διορισμένη και απογεγραμμένη Ε.Κ.Σ. στο Σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Με τα ανωτέρω παρέχεται σε κάθε Προσκοπικό Σύστημα η δυνατότητα να επιτύχει σημαντική ελάφρυνση του ποσού της ετήσιας Απογραφής, ως επιβράβευση για τη συνεχή και μεθοδική προσπάθεια αύξησης του αριθμού των Μελών του και παράλληλα επιβραβεύεται η διατηρησιμότητα της δύναμης των Συστημάτων με μεγάλη αριθμητική δύναμη, τα οποία ομολογουμένως έχουν μικρότερα περιθώρια αύξησης, αλλά συγκρατούν τον αριθμό των Μελών τους. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης, όπως: 

Μείωση της οικονομικής συμμετοχής των Βαθμοφόρων στις Εκπαιδεύσεις, με επιδότηση του κόστους των εκπαιδεύσεων από την Κεντρική Διοίκηση.
Διευκόλυνση των Κλιμακίων νησιωτικών και ορεινών περιοχών.
Υπαγωγή των νέων Συστημάτων σε καθεστώς απογραφής των Μελών τους με € 1,00 ανά Μέλος για δύο έτη κ.ά.

ε) Επίσης, οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες στην Απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024, την 31.08.2024 θα παρουσιάσουν ποσοστιαία αύξηση αριθμού μελών μεγαλύτερη ή ίση του 20% σε σχέση με την απογραφή της Προσκοπικής χρονιάς 2022 – 2023, και εφόσον την Προσκοπική χρονιά 2023 – 2024 και την προηγούμενη (2022 – 2023) έχουν απογράψει τουλάχιστον δώδεκα (12) Μέλη, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου, για την αγορά υλικών και ειδών απαραίτητων για την Ένωση (πλην της Προσκοπικής Στολής, των συμπληρωματικών ειδών της, σημάτων και διακριτικών), ποσού € 50,00. Η παράδοση της δωροεπιταγής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της ετήσιας Απογραφής και αφού συμψηφιστεί με τυχόν εκκρεμότητες με την Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π.

Με Ανακοίνωση που θα ακολουθήσει θα γνωστοποιηθούν τα Προσκοπικά Συστήματα που πέτυχαν τους στόχους της αύξησης του 10% ή της διατηρησιμότητας της δύναμης για την Προσκοπική χρονιά 2022 – 2023 και το ποσό της επιβράβευσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Προσκοπικό Σύστημα για την απογραφή της νέας Προσκοπικής χρονιάς 2023 – 2024. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση κατά την οποία Σύστημα δικαιούται οικονομική επιβράβευση, προ της δημιουργίας οποιασδήποτε απογραφής θα πρέπει να επικοινωνεί με την Οικονομική Υπηρεσία (κ. Σταύρος Αντωνίου, τηλ. 2169007281, santoniou@sep.org.gr). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σοβαρότητα, προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό και συνετή διαχείριση, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των Συστημάτων μας και της ανταποδοτικότητας της Ετήσιας Συνδρομής των Μελών μας, παρά τις τρέχουσες ιδιαίτερα απαιτητικές συγκυρίες.

5. Εξυπηρέτηση Μελών
Η επικοινωνία με την Εφορεία Διοίκησης της Γ.Ε. για θέματα σχετικά με το e-sep θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης admin.c@sep.org.gr.

Η Απογραφή των Μελών κάθε Κλιμακίου για την Προσκοπική χρονιά 2023 - 2024 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, ώστε τα Μέλη μας να απολαμβάνουν των προνομίων και δικαιωμάτων που τους εξασφαλίζει η ιδιότητα του Μέλους του Σ.Ε.Π. 
Ειδικά, τα ανήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δράσεις των Τμημάτων τους ή / και ανωτέρων Κλιμακίων έως την 31/12/2023, αρκεί να είναι απογεγραμμένα Μέλη του Σ.Ε.Π. κατά την Προσκοπική χρονιά 2022-2023.
Προκειμένου να εκδοθεί Εντολή Διοίκησης σε Ενήλικο Στέλεχος ή να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις, συναντήσεις, συνέδρια, αναδείξεις και Προσκοπικές δράσεις θα πρέπει να είναι απογεγραμμένο Μέλος του Σ.Ε.Π. την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά.
Ενήλικα Στελέχη που το Τμήμα τους ή το Σύστημά τους δεν έχει απογραφεί την 31/12/2023 δεν μπορούν να έχουν Εντολή Διοίκησης, να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, συναντήσεις, συνέδρια, αναδείξεις και δραστηριότητες και τα Τμήματα δεν μπορούν να πραγματοποιούν Προσκοπικές δράσεις. Το αυτό ισχύει αντίστοιχα και για Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Αρχηγοί Ε.Π.Π. να φροντίσουν για την τήρηση των παραπάνω.

Η υποχρέωση της ετήσιας Απογραφής η οποία απορρέει από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. είναι ευθύνη όλων μας, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου Προσκοπικού Προγράμματος και στη βελτίωση των Προσκοπικών εγκαταστάσεων μας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλετε να είστε συνοδοιπόροι, ένθερμοι υποστηρικτές και οι συνεχιστές της διαδρομής μας για την επανεκκίνηση.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11_2023.pdf